Federacja Konsumentów przeanalizowała skargi i problemy zgłaszane przez klientów banków i ubezpieczycieli. Nadal główne zastrzeżenia padają wobec niesławnych „polisolokat”, choć zaniżanie odszkodowań przy polisach komunikacyjnych również występuje.

- Część analizowanych spraw, które wpłynęły do naszego stowarzyszenia, dotyczyła usług ubezpieczeniowych. Federacja Konsumentów zbadała rodzaje umów ubezpieczeniowych zawieranych przez konsumentów, poprawność zapisów w nich stosowanych, a także ich zgodność z obowiązującym prawem – informuje Federacja Konsumentów.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że największa liczba problemów dotyczyła ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (potocznie zwanych „polisolokatami”), a także ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zdaniem FK pierwsza grupa produktów, czyli polisy z UFK, cechowała się dużym stopniem niejasności i skomplikowania. Mimo sformułowania „ubezpieczenie” w tytule umowy, produkt ten okazywał się tworem hybrydowym, w którym składnik ubezpieczeniowy odgrywał rolę marginalną, a głównym celem ubezpieczenia z UFK było inwestowanie środków powierzanych przez konsumentów w instrumenty finansowe.

Z nieprawidłowości dostrzeżonych przez Federację Konsumentów można również wskazać:
- Brak informowania klientów o długoterminowym charakterze umowy,
- Przedstawianie produktu jako tradycyjnej, bezpiecznej lokaty,
- Niedoręczanie egzemplarza umowy po jej podpisaniu przez konsumenta,
- Stosowanie niedozwolonych postanowień w umowach zawieranych z konsumentami,
- Uzależnianie otrzymania kredytu hipotecznego od wcześniejszego podpisania umowy
ubezpieczenia z UFK,
- Nakładanie na konsumentów licznych opłat, które nie mają odpowiednika w
świadczeniach oferowanych przez drugą stronę kontraktu,
- Stosowanie misselingu, czyli oferowanie produktu niedopasowanego do potrzeb i
możliwości finansowych konsumenta.

Działania podejmowane przez Federację Konsumentów okazały się skuteczne. W większości spraw ubezpieczyciele przychylali się do argumentów przytaczanych przez Federację, akceptując wcześniejsze rozwiązanie umowy i zwrot środków wpłacanych przez konsumentów, bez konieczności ponoszenia przez nich rażąco wygórowanych opłat likwidacyjnych.

W kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych najczęstszym problemem zgłaszanym przez konsumentów było zaniżanie kwoty przyznanego odszkodowania, naliczanie amortyzacji podczas wyceny części niezbędnych do usunięcia szkody, a także odmowa wypłacenia odszkodowania. Podobnie jak w przypadku polis z UFK większość zakładów ubezpieczeń godziła się na rozwiązania proponowane przez Federację Konsumentów.

Źródło: Federacja Konsumentów

Oprac. T.J.