Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała skierowaną do banków Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance. KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do 31 marca 2015 r.

"Rekomendacja U jest wydawana w celu poprawy jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń w zakresie oferowania klientom – nieprofesjonalnym uczestnikom rynku finansowego produktów ubezpieczeniowych przez banki oraz określenia warunków stabilnego rozwoju rynku bancassurance w długim okresie" - czytamy w komunikacie.

Punktem wyjścia do opracowania Rekomendacji U były: stwierdzone przez KNF nieprawidłowości w zakresie oferowania przez banki produktów ubezpieczeniowych, ocena obecnego stanu rynku bancassurance, wnioski z dostępnych badań przeprowadzonych na rynkach zagranicznych oraz informacje dotyczące działań podejmowanych przez właściwych regulatorów, podkreśla Komisja.

"Bank powinien prowadzić działalność w sposób nie powodujący wystąpienia konfliktu interesów, w szczególności bank powinien zapewnić, że nie będzie dochodziło do jednoczesnego, w tym faktycznego, występowania banku jako ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego" - czytamy w dokumencie (Rekomendacja 7).

Z kolei w Rekomendacji 11 Komisja podkreśla, że "w przypadku, gdy klient ma status ubezpieczonego, a bank jest ubezpieczającym, bank powinien podejmować działania w interesie klienta lub jego spadkobierców".

"Bank powinien zapewnić swobodę wyboru przez klienta zakładu ubezpieczeń, z którego usług klient zamierza skorzystać. Dla akceptacji przez bank ochrony ubezpieczeniowej decydujące powinny być kryteria wynikające z wymaganego przez bank zakresu ochrony ubezpieczeniowej" - brzmi Rekomendacja 13.

W Rekomendacji 14 podkreślono, że "bank nie może narzucać wymogu przystąpienia przez klienta do umowy ubezpieczenia grupowego, w której bank występuje jako ubezpieczający".

"Bank powinien jednoznacznie wskazywać klientowi czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego, czy ubezpieczającego" - wskazano w Rekomendacji 19.