Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił program „Moja elektrownia wiatrowa”, który umożliwi otrzymanie dofinansowania na budowę przydomowych elektrowni wiatrowych. Program dopłat, mający na celu rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, rozpocznie się w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Od kiedy się zacznie i do kiedy potrwa nabór wniosków. Ile można otrzymać dofinansowania i na co?

Jaki jest cel programu „Moja elektrownia wiatrowa”?

Program „Moja elektrownia wiatrowa” to doskonała okazja dla właścicieli domów, aby nie tylko zmniejszyć swoje rachunki za prąd, ale również przyczynić się do ochrony środowiska i walki z zmianami klimatycznymi.

Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma na celu:

zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii,promowanie autokonsumpcji poprzez magazynowanie wytworzonej energii,wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce.

Dofinansowanie jest zgodne z krajowymi oraz europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i wspiera realizację celów klimatycznych określonych w Porozumieniu Paryskim oraz dyrektywach UE.

Budżet i okres realizacji programu „Moja elektrownia wiatrowa”

Całkowity budżet programu wynosi 400 mln zł. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do końca 2028 roku, a środki wydatkowane do końca 2029 roku. Fundusz nie określił jeszcze dokładnej puli środków dostępnych w pierwszym naborze wniosków, jednak zainteresowanie programem jest już teraz bardzo duże.

Jakie są zasady zakupu i rozliczenia przydomowych wiatraków?

W ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” beneficjenci będą mogli otrzymać wsparcie finansowe do 30 tys. zł na zakup i montaż jednej przydomowej siłowni wiatrowej o mocy od 1 kW do 20 kW. Wsparcie wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na każdy 1 kW zainstalowanej mocy.

Program przewiduje również dofinansowanie do zakupu i montażu magazynów energii elektrycznej, które mogą wynieść do 17 tys. zł na magazyn o minimalnej pojemności 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł na każdy 1 kWh pojemności.

Koszty kwalifikowane obejmują m.in.:

wykonanie dokumentacji projektowej, w tym niezbędne uzgodnienia z organami,zakup i montaż instalacji wiatrowej wraz z osprzętem (np. inwerter, licznik, okablowanie, maszt),zakup i montaż magazynu energii.

VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy jest faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. VAT, który można odliczyć, nie jest kosztem kwalifikowanym, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy beneficjent ma możliwość odliczenia podatku VAT, ale z niej rezygnuje, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem, a także posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności, takie jak oznaczenie „CE” lub „B”.

Terminy i proces składania wniosków

Jak podaje NFOŚ, nabór wniosków w programie "Moja elektrownia wiatrowa" może ruszyć jeszcze przed wakacjami i będzie prowadzony w trybie ciągłym od momentu uruchomienia programu do wyczerpania dedykowanej puli środków. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby.

Wnioski można będzie składać online, za pośrednictwem platformy udostępnionej przez NFOŚiGW. Każdy wniosek musi zawierać szczegółowy plan instalacji, w tym wszystkie wymagane dokumenty projektowe i certyfikaty urządzeń.