W drugim półroczu tego roku osoby i rodziny o najniższych dochodach będą mogły otrzymać kolejne po dodatku osłonowym świadczenie pieniężne, mające rekompensować wysokie ceny energii elektrycznej.

Jego wprowadzenie przewiduje projekt ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Otrzymanie tego świadczenia będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Będzie ono wynosić 2500 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1700 zł na osobę wchodzącą w skład rodziny. Próg warunkujący uzyskanie bonu będzie więc wyższy od tego, który obowiązuje przy wnioskowaniu o przyznawany w tym półroczu dodatek osłonowy (wynosi on odpowiednio 2100 zł i 1500 zł).

W opisie umieszczonym w wykazie nie podano, w jakich kwotach będzie wypłacany bon energetyczny, wskazano jedynie, że na podwyższone wsparcie będą mogły liczyć gospodarstwa domowe, które korzystają ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną, jak np. pompy ciepła lub piece akumulacyjne. Będzie więc to rozwiązanie podobne do tego, które jest stosowane przy dodatku osłonowym. W jego przypadku przepisy przewidują bowiem wyższą kwotę świadczenia dla osób i rodzin, które do ogrzewania domów i mieszkań wykorzystują piece i inne urządzenia grzewcze na węgiel.

Z informacji na temat projektu wynika, że bon energetyczny będzie przysługiwał m.in. osobom otrzymującym najniższe świadczenia emerytalno-rentowe oraz tym, które nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Jego przyznawanie będzie się odbywać na analogicznych zasadach, jak ma to miejsce przy ubieganiu się o dodatek osłonowy. To oznacza, że do jego otrzymania będzie konieczne złożenie wniosku w gminie. Z kolei ustalanie tego, czy wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe, będzie się opierać na przepisach ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 323).

Ponadto projekt będzie zawierał również inne mechanizmy osłonowe na rynku energii elektrycznej oraz paliw gazowych, w tym przepisy zakładające przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej za prąd dla gospodarstw domowych.©℗