Nowe zasady dla fotowoltaiki mają na celu zwiększenie opłacalności instalacji fotowoltaicznych, co jest istotne w kontekście dążenia do rozwoju OZE i zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii w Polsce.

Na stronie wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jak zapowiada rząd, regulacje mają dotyczyć:

  • zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem unijnym
  • przyśpieszenia wydawania zezwoleń w obszarze OZE
  • zmian porządkujących w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji rynku energii (CSIRE)
  • zmian w systemie rozliczeń net-billing

Projekt, nad którym pracuje rząd, ma zostać przyjęty do końca drugiego kwartału.

Prawo krajowe ma się zgadzać z unijnym

Strona gov.pl informuje, że obecnie obowiązujące przepisy nie są w pełni zgodne z nowymi dokumentami europejskimi, które odnoszą się do zakresu udzielanej pomocy w systemach wsparcia OZE, kogeneracji, jak również dla odbiorców energochłonnych.

Aby to zmienić, resort klimatu i środowiska planuje m.in.:

  • zaktualizować listy sektorów uprawnionych do ulg dla odbiorców energochłonnych zgodnie z CEEAG;
  • wprowadzić dwa poziomy ulg: dla przedsiębiorstw w sektorach narażonych na szczególnie ryzyko ucieczki emisji w wysokości 85 proc. obowiązku oraz dla przedsiębiorstw w sektorach narażonych na ryzyko ucieczki emisji na poziomie 75 proc.;
  • utrzymać kryterium kwalifikacji przedsiębiorstwa jako odbiorcy przemysłowego w odniesieniu do minimalnego progu na poziomie 3 proc. energochłonności;
  • wprowadzić opłatę wyrównawczą, która będzie wnoszona przez odbiorców energochłonnych uprawnionych do ulg w przypadku, gdy ulgi te spowodują łącznie, że stawka opłat, o której mowa w wytycznych CEEAG spadnie poniżej wymaganego poziomu.

Pozwolenia będą wydawane szybciej

Projektodawca zapowiada skrócone terminy wydawania zezwoleń dla montowanych na budynkach instalacji odnawialnego źródła energii, które wykorzystują do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego, i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy instalacji OZE.

System rozliczeń net-billing. Co się zmieni?

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw zapowiada utrzymanie po 1 lipca 2024 r. możliwości rozliczania się w systemie net-billing w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej.

Jeśli jednak prosument wolałby zmienić sposób rozliczeń na rozliczenie w oparciu o rynkową godzinową cenę energii elektrycznej, będzie mógł to zrobić. W tym przypadku niezbędne będzie złożenie oświadczenia do sprzedawcy.

Jak czytamy na stronie rządowej gov.pl, zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do proc.

W sytuacji gdy prosument zdecyduje się nadal stosować dotychczasowy sposób rozliczeń, wysokość jego nadpłaty nie ulegnie podwyższeniu. Jak do tej pory, będzie wynosiła do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Źródło: www.gov.pl