Rząd pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym wysokości odpisu, jaki firmy gazowe muszą przekazywać do specjalnego funduszu, zgodnie z wymogami ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazu w 2023 r Rada Ministrów chce przyjąć projekt jeszcze w tym roku.

W rządowym wykazie prac legislacyjnych w środę ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Jak podano projektowane rozporządzenie dotyczy w art. 25 ust. 2 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw. Wyjaśniono, że ustawa ta nakłada na przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny obowiązek przekazywania gazowego odpisu na Wypłaty Różnicy Ceny, będącego nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w niniejszym projekcie rozporządzenia sposobem przez Radę Ministrów. W uzasadnieniu do powyższej ustawy podpisanej przez Prezydenta RP 19 grudnia br. podkreślono, że oczekiwanym efektem objęcia gazowym odpisem przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny, jest wykorzystanie wysokich zysków, osiąganych przez ten rodzaj podmiotów dzięki bezprecedensowo wysokim cenom gazu ziemnego na rynkach giełdowych, w celu sfinansowania systemu rekompensat w sposób neutralny budżetowo.

Projektowane rozporządzenie, więc jak podano, ustala sposób określania gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, uwzględniając przy tym koszty wydobycia gazu ziemnego oraz konieczność ponoszenia przez te przedsiębiorstwa nakładów inwestycyjnych, których celem jest utrzymanie lub zwiększenie wielkości wydobycia gazu ziemnego w kraju.

Zaznaczono, że maksymalna wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny została określona w ustawie o szczególnej ochronie niektórych grup odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu ziemnego, zgodnie z którą maksymalna wysokość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przekazywanego przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nie może przekraczać równowartości średniej ceny ważonej wolumenem zawartych transakcji w kontraktach rocznych na TGE Y-23 w okresie od początku notowania tego instrumentu do dnia wejścia w życie ustawy na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.

W uzasadnianiu do ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. podano, że zakłada ona wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na zagwarantowaniu odbiorcom chronionym paliw gazowych oraz odbiorcom realizującym zadania z zakresu użyteczności publicznej objętych taryfą, ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na poziomie nie wyższym niż te stosowane w 2022 r., przyznaniu odbiorcom chronionym paliw gazowych, refundacji za poniesione koszty podatku od towarów i usług, utrzymaniu mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych, który służy zrekompensowaniu im skutków wprowadzenia ceny maksymalnej dla swoich odbiorców końcowych objętych taryfą, wprowadzenie funkcjonującego równolegle mechanizmu rekompensat dla operatorów systemu dystrybucyjnego paliw gazowych, wzmocnieniu kontroli wydatkowania środków publicznych i usprawnia procedurę i nadzór sposobu gospodarowania. (PAP)

autor: Anna Bytniewska