Dodatek do gazu lub dodatek gazowy to nic innego zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do CEEB.

Dodatek gazowy i zamrożenie cena gazu

W dniu 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Je j głównym celem było zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

Ustawa wprowadzi w 2023 roku mechanizm polegającego na:

- zagwarantowaniu odbiorcom chronionym paliw gazowych oraz odbiorcom realizującym zadania z zakresu użyteczności publicznej objętych taryfą, ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na poziomie nie wyższym niż te stosowane w 2022 r.,

- przyznaniu odbiorcom chronionym paliw gazowych,zwrotu podatku VAT za poniesione koszty podatku od towarów i usług,

- utrzymaniu mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych, który służy zrekompensowaniu im skutków wprowadzenia ceny maksymalnej dla swoich odbiorców końcowych objętych taryfą,

- wprowadzenie funkcjonującego równolegle mechanizmu rekompensat dla operatorów systemu dystrybucyjnego paliw gazowych,

- wzmocnieniu kontroli wydatkowania środków publicznych.

Zamrożenie cen gazu

Na podstawie nowych przepisów sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh. Zamrożona zostanie też wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. Nowe przepisy wprowadzają też "dodatek gazowy" dla mniej zamożnych gospodarstw.

Dodatek do gazu – czym jest?

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, w ustawie wprowadzono mechanizm zwrot podatku VAT poniesionego przez tych odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r., udokumentowane dokumentem potwierdzającym dostarczenie tych paliw do odbiorców.

Dodatek do gazu lub dodatek gazowy to nic innego jak zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB 21 grudnia 2022 r. Co ważne, zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa.

Dodatek do gazu – ile wynosi?

Zwrot podatku VAT od ceny gazu otrzyma osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

Dodatek do gazu – jak otrzymać?

Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o zwrot podatku VAT trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Będzie można go złożyć także w formie elektronicznej. Jak zapewnia resort klimatu i środowiska zwrot podatku VAT będzie też wyłączona spod egzekucji oraz zwolniona z podatku

Dodatek do gazu – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zwrot podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wnioski należy składać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Źródło: Prezydent.pl, PAP, własne