Przedsiębiorców handlujących węglem kamiennym czekają utrudnienia. Zgodnie z procedowaną w Sejmie nowelą prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) na obrót tym surowcem będzie konieczne uzyskanie koncesji.
– Obecnie obrót węglem nie zawsze prowadzony jest zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Dlatego rozmawiamy nad zapisami ustawy, które w konsekwencji w pewnym zakresie powinny tę nieuczciwą konkurencję ograniczyć. W szczególności przez dostawców z Rosji – podkreślał podczas posiedzenia komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych poseł Andrzej Czerwiński.
Jak zaznaczono w uzasadnieniu poselskiego projektu, problemem jest oferowanie przez sprzedawców towaru innego niż zadeklarowany. Chodzi m.in. o mieszanki składające się z węgla polskiego i rosyjskiego, a sprzedawanego jako krajowy. Takie działania są spowodowane konkurencyjną ceną zagranicznego surowca. Niepokojące w ocenie autorów noweli jest wypieranie węgla krajowego przez surowiec importowany. W 2013 r. nastąpił spadek ceny polskiego produktu o 13 proc. względem roku poprzedniego. W tym samym okresie o 6 proc. wzrósł import rosyjskiego węgla i wynosił 10,8 mln ton. Polskie spółki węglowe sprzedały w 2013 r. 75,7 mln ton, a zapasy na składach przykopalnianych utrzymywały się na poziomie ok. 8 mln ton.
Sprowadzany towar nie ma certyfikatów jakości, a w znacznej części wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych. Ewentualne badania wykonywane są na zlecenie producentów, jednak dotyczą wyłącznie wybranych partii.
Rozwiązaniem ma być wprowadzenie obowiązku uzyskania koncesji na obrót węglem kamiennym, w tym na handel z zagranicą. Obecnie do prowadzenia handlu tymi paliwami wystarczy wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Zezwolenie będzie wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ten sam organ będzie upoważniony do kontroli prowadzenia obrotu zgodnie z warunkami koncesji. Dla firm oznacza to konieczność przejścia procedury uzyskania takiego dokumentu.
Przedsiębiorców, którzy handlowali węglem na obecnych zasadach, mają chronić przepisy przejściowe. Ich działalność będzie legalna pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie koncesji w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie procedowanej regulacji. Posłowie chcą, by ustawa weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
Według wyliczeń prezesa URE koszt pierwszego roku funkcjonowania noweli to niemal 4,3 mln zł: 4 mln to koszty zatrudnienia nowych pracowników, 60 tys. – rozbudowy baz danych, a 200 tys. – zakupu sprzętu komputerowego.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po I czytaniu w komisjach sejmowych