Urząd Regulacji Energetyki stworzył zbiór praw odbiorcy energii elektrycznej. Zobacz, jakie masz prawa wobec dystrybutorów i sprzedawców energii oraz jak chronić się przed nieuczciwymi praktykami.

Podstawowym prawem pbiorców energii elektrycznej jest oczywiście dostęp do sieci. Ale nawet w tym przypadku istnieją obostrzenia. Przyłączenie do sieci dystrybutora może mieć miejsce, jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a konsument żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia i odbioru oraz posiada tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości, obiektu lub lokalu” – czytamy w nowej publikacji URE.

Ponadto mamy prawo otrzymywania energii elektrycznej dostarczanej siecią dystrybutora od wybranego sprzedawcy, w sposób ciągły i niezawodny. Możemy też domagać się niedyskryminacyjnego traktowania, czyli równoprawnego traktowania przez dystrybutora wszystkich konsumentów, którzy znajdują się w podobnej sytuacji zakupu energii elektrycznej, a także wyboru rodzaju umowy, dostępu do informacji oraz wysokiej jakości usługi.

Poradnik URE: Zbiór praw odbiorcy energii elektrycznej
pobierz plik

Ponadto URE wskazuje w publikacji wszelkie nieuczciwe praktyki rynkowe, które są niedozwolone. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Nieuczciwymi praktykami są te wprowadzające w błąd klientów, a także agresywne praktyki rynkowe. Działanie wprowadzające w błąd to działanie, które w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Stworzone przez URE kompendium przedstawia również zasady rozliczeń i korygowania wystawionych faktur, rozpatrywania reklamacji czy sposoby rozstrzygania sporów. Wiele miejsca poświęca również charakterystyce działań społecznych, podejmowanych na rzecz odbiorców energii.