Fotowoltaika to już nie tylko ekologia, ale niezależność energetyczna i realna oszczędność. A na tych, którzy zdecydują się na panele słoneczne czeka bezzwrotna dopłata do ich montażu w ramach ogólnopolskiego programu „Mój Prąd”. Jakie są warunki naboru, do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie i czy niedawne zmiany prawa budowlanego skomplikują życie beneficjentom? Odpowiadamy w poradniku.

Rządowy program Mój Prąd to unikatowe na dotychczasową skalę w Polsce wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej (czyli gałęzi, w której konsument jest jednocześnie zaangażowany w proces tworzenia i promowania produktu), a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Ma być silnym impulsem dla rozwoju energetyki i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Terminy naboru do programu Mój Prąd

Program ma w tym roku już II edycję, a nabór wniosków o dopłaty zaczął się 13 stycznia. Wnioski o dofinansowanie można składać do 18 grudnia 2020 r lub do wyczerpania środków. Rozpatrywanie wniosków odbywa się na bieżąco.

Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, bo zainteresowanie jest ogromne. Operator programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął już ponad 73 tysiące podań o zwrot. Ze względu na dużą ich ilość – rozpatrywanie prawidłowo złożonego wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Pojawiły się jednak obawy czy procedura i warunki nie uległy zmianie, z uwagi na wprowadzoną nowelę prawa budowlanego.

Zapytany o to Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW, uspokaja. Z uwagi na zmiany w prawie budowlanym przy samym montażu instalacji nie mniejszej niż 6,5 kW trzeba będzie uzgodnić projekt z rzeczoznawcą przeciwpożarowym i zgłosić zakończenie montażu do Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu powinno być bezpieczniej. Jednak z punktu widzenia programu „Mój Prąd” nic nie ulegnie zmianie.

Jaki zwrot za montaż paneli

Budżet przedsięwzięcia jest ograniczony. Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania to max. 1 miliard złotych. Dofinansowanie w formie dotacji możliwe jest do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Formalności – jak złożyć wniosek

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie są jednak sprawdzane wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów. Trzeba jednak pamiętać, że od 19 września obowiązuje wymóg uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznych o mocy wynoszącej co najmniej 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. To z kolei może być skontrolowane przed organy właściwe do kontroli obiektów budowlanych.

Gdy już doszło do montażu, następnym krokiem będzie złożenie wniosku. Należy pamiętać, że formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na komputerze lub ręcznie. Obecnie z uwagi na pandemię koronawirusa wnioski można składać wyłącznie online.

Wnioski składane w formie papierowej są odrzucane. Potrzebny jest zatem profil zaufany lub e-dowód. Następnie należy przejść na portal GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

Należy przygotować też elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. To:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),
  • pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymamy na skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

Fakty, korzyści z fotowoltaiki

Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec 2014 r. moc fotowoltaiczna w sieci wynosiła 20 MW, a w kwietniu 2020 r. już 1,83 GW. Oznacza to, że w ok. 5,5 roku moc wzrosła aż o 9 tys. procent. Nasz kraj jest obecnie na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy z paneli słonecznych zainstalowanych w systemie.

Warto wspomnieć, że najlepsi wykonawcy w Polsce oferują wsparcie w załatwieniu formalności, doborze sprzętu i przygotowaniu projektu. Do pokrycia średniego zapotrzebowania rodziny na prąd wystarczy pokryć paneli fotowoltaicznymi 18 mkw dachu. Czas realizacji inwestycji od podjęcia decyzji wynosi ok. miesiąca. Instalacja paneli zwraca się średnio po 6-8 latach.

Ważne. W przypadku finansowania instalacji (lub jej części) z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu Mój prąd. Beneficjent musi zdecydować, z której formy dofinansowania chce skorzystać.