Emeryt ma prawo nadal prowadzić działalność gospodarczą, ale musi poinformować o tym ZUS i przestrzegać limitów dorabiania.

O ile emeryt zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi rozstać się z pracodawcą, aby otrzymać świadczenie, to w przypadku działalności gospodarczej nie ma obowiązku przerywania aktywności zawodowej.

Ponadto emeryt-przedsiębiorca ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlega dobrowolnie, a obowiązkowo opłaca tylko składkę zdrowotną. Jednak także składka zdrowotna nie musi być opłacana, jeśli wysokość pobieranego świadczenia nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz gdy prowadzący działalność:

  • uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury (w 2016 r. - 882,56 zł brutto miesięcznie) lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Zasady te obowiązują wszystkich emerytów - także tych, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia oraz płci. Zobacz, kto może przejść na emeryturę w 2016 roku>>

Kogo obowiązują limity dorabiania?

Natomiast nie wszystkich emerytów obowiązują ustawowe limity dorabiania. Nie muszą ich przestrzegać osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą bowiem osiągać przychody dowolnej wysokości. Ograniczenie możliwości zarobkowania nie dotyczy również emerytów, którzy uzyskują przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi - chodzi między innymi o umowę o dzieło czy umowę agencyjną. Dodatkowe zarobki pozostałych osób nie mogą przekroczyć ustawowych progów, które wynoszą:

  • do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłacane jest całe świadczenie,
  • od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie zmniejsza się o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń,
  • powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesza się wypłatę świadczenia.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS, średnia płaca w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosła 4181,49 zł. W związku z tym od 1 marca 2015 roku do 31 maja 2016 roku emeryci mogą dorobić miesięcznie:

  • do 2927,04 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
  • od 2927,04 zł do 5436 zł brutto – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • powyżej 5436 zł brutto - ZUS zawiesi świadczenie.

Przy czym w przypadku emerytów prowadzących działalność gospodarczą za przychód, którego osiąganie może powodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia uważa się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli jest to zadeklarowana przez emeryta-przedsiębiorcę kwota, która nie może być niższa od kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo 30 proc. minimalnego wynagrodzenia - czyli w 2016 roku chodzi o kwoty 2 508,9 zł i 555 zł.