Karta Dużej Rodziny (KDR), będąca częścią polskiego systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych, dostępna jest także dla seniorów. To istotna informacja, gdyż wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że z programu mogą korzystać również starsi członkowie rodzin, którzy wychowywali przynajmniej trójkę dzieci. Jakie ulgi daje Karta Dużej Rodziny (KDR) i jak ją uzyskać?

Karta Dużej Rodziny (KDR). Historia i cele programu

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona w 2014 roku jako element polityki prorodzinnej. Celem programu jest wsparcie finansowe i organizacyjne rodzin wielodzietnych poprzez system zniżek oraz dodatkowych uprawnień w różnych sektorach usług i handlu. Pierwotnie była skierowana do rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, jednak przepisy zostały zmienione, aby objąć również seniorów.

W 2019 roku znowelizowano Ustawę o Karcie Dużej Rodziny, co spowodowało poszerzenie grona osób uprawnionych do posiadania tego typu karty. Według nowych przepisów, Karta Dużej Rodziny może być wydana nie tylko rodzinom z co najmniej trójką dzieci do 18. roku życia lub do 25. roku życia w przypadku kontynuowania przez nie nauki, ale również każdej osobie, która kiedykolwiek wychowywała trójkę dzieci.

Wprowadzone zmiany doprowadziły do powstania Karty Dużej Rodziny dla seniorów. Od tego momentu dokument zaczął być wydawany również osobom starszym, których dzieci są już dorosłe, umożliwiając im korzystanie z wielu dostępnych zniżek i udogodnień.

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Przepisy zakładają, że o kartę mogą ubiegać się:
• matka,
• ojciec,
• macocha,
• ojczym.Jednocześnie rodzic nie może być pozbawiony praw rodzicielskich i nie mogą być one w stosunku do niego ograniczone.

Prawo do posiadania Karta Dużej Rodziny (KDR) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

  • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie zniżki przysługują w ramach Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny oferuje szeroki wachlarz zniżek, które mogą znacząco obniżyć koszty życia codziennego oraz korzystania z usług kulturalnych i rekreacyjnych. Oto niektóre z nich:

  • komunikacja publiczna: zniżki na bilety w pociągach i autobusach.
  • zakupy: tańsze produkty w sklepach spożywczych, medycznych oraz odzieżowych.
  • kultura: zniżki na bilety do muzeów, galerii sztuki, kin i teatrów.
  • sanatoria: niższe koszty pobytów sanatoryjnych, w tym noclegów, wyżywienia i rekreacji.
  • obiekty sportowe: lepsze ceny w siłowniach i na basenach.
  • inne zniżki: tańsze paliwo na niektórych stacjach benzynowych oraz zniżki na usługi medyczne i rehabilitacyjne.

Dokładna lista partnerów programu oraz szczegółowe informacje na temat zniżek dostępne są na stronie empatia.mpips.gov.pl/kdr, gdzie można znaleźć placówki udzielające zniżek w poszczególnych województwach.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny dla seniora?

Po zmianach w przepisach z 2019 roku, Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim osobom, które wychowywały w swoim życiu przynajmniej trójkę dzieci. Karta jest dostępna zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej, którą można uzyskać za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Procedura uzyskania karty jest prosta:

Wniosek można go złożyć osobiście w urzędzie gminy lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). Istnieje także możliwość złożenia wniosku online na stronie empatia.mpips.gov.pl. Należy podać swoje dane, adres zamieszkania oraz dane dzieci. Wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny. Jaki jest czas oczekiwania na Kartę Dużej Rodziny? Karta KRD jest wydawana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

W przypadku zagubienia KRD, wydanie duplikatu kosztuje 15 zł, a domówienie dodatkowego egzemplarza 10 zł. Dla rodziców karta jest ważna dożywotnio.

Dla dodatkowych informacji na temat Karty Dużej Rodziny można odwiedzić stronę empatia.mpips.gov.pl lub skontaktować się z najbliższym urzędem gminy bądź MOPS-em.