Według przepisów prawa pracy osoby, którym pozostały 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, są chronione przed zwolnieniem z pracy. Dotyczy to kobiet, które mają 56 lat i 61-letnich mężczyzn. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ochrona nie przysługuje. Co mówią na ten temat przepisy? Jak można sobie pomóc w tej sytuacji? Wyjaśniamy.

Jednymi z przywilejów prawa pracy dla pracowników są te dotyczące zbliżającej się emerytury. Takie osoby znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ponieważ w razie zwolnienia mogą mieć trudności ze znalezieniem nowego miejsca zatrudnienia. Zbliżający się wiek emerytalny może sugerować ich odejście z pracy w niedalekiej przyszłości, a zatem jest duże prawdopodobieństwo, że potencjalny pracodawca odrzuci ich kandydaturę, ponieważ nie będzie skłonny inwestować w przeszkolenie i wdrożenie pracownika, który prawdopodobnie nie zagrzeje w firmie miejsca na dłuższy czas.

Ochrona przedemerytalna. Co mówią przepisy?

Jak mówi art. 39 Kodeksu pracy, "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku".

Warunkiem jest zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony lub na czas określony, jednak wówczas, gdy dana umowa będzie trwała w dniu, kiedy pracownik osiągnie wiek emerytalny.

Ochrona przed wypowiedzeniem. Kiedy nie obowiązuje?

Niestety, zdarzają się wyjątki. Taką sytuacją jest np. bankructwo przedsiębiorstwa, w którym pracownik był zatrudniony. Jeśli zakład pracy ulega likwidacji wskutek upadłości, pracownik zatrudniony na etacie traci ochronę.

Ochrona przedemerytalna nie działa. Co wtedy?

W sytuacji gdy ochrona przedemerytalna z ZUS nas nie obejmuje ze względu na niekorzystne okoliczności, jak np. bankructwo firmy, alternatywą jest pomostowy zasiłek z ZUS, czyli świadczenie przedemerytalne. Jego wysokość to 1794,70 zł brutto. Przysługuje osobom, które nie są jeszcze w wieku emerytalnym (panie 60, panowie 65 lat), jednak do jego osiągnięcia pozostało im nie więcej niż 4 lata, a jednocześnie nie przysługuje im ochrona emerytalna z innego tytułu.

Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny, poza wspomnianymi już wytycznymi, należy złożyć wniosek do ZUS, a także spełnić następujące warunki:

  • przez okres co najmniej 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych (okres ten potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),
  • nadal być zarejestrowanym jako bezrobotny (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),
  • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych.

Wniosek można ściągnąć ze strony www.zus.pl, tam znajdziemy również wykaz potrzebnych dokumentów, które trzeba będzie okazać ZUS, m.in. świadectwa pracy i informacje o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6 .

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Jak informuje strona www.zus.pl, świadczenie przedemerytalne jest przyznawane na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jego wysokość jest ustalana w kwocie ryczałtowej i podlega waloryzacji.