Co zrobić, jeżeli nie udało ci się złożyć wniosku o 800 plus do 30 kwietnia? Czy jest to równoznaczne z tym, że nie dostaniesz pieniędzy? ZUS rozwiewa wątpliwości.

ZUS udostępnił na swoim profilu na portalu X post, w którym odpowiedział na pytanie, co należy zrobić, jeżeli nie udało się złożyć wniosku o 800 plus w wyznaczonym terminie. Okazuje się, że nie wszystko stracone. Niewysłanie wniosku do 30 kwietnia nie oznacza, że nie ma już szansy na otrzymanie świadczenia.

ZUS podpowiada, że jeśli złożysz wniosek o 800 plus w maju lub czerwcu, to otrzymasz pieniądze z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli natomiast złożysz wniosek w lipcu lub później, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca, w którym wpłynął.

Co zrobić, jeśli nie złożyłeś wniosku o 800 plus w terminie?

Aby nie przerwać ciągłości otrzymywania świadczenia wychowawczego i uzyskać wypłatę w czerwcu 2024 roku, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 roku gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 roku. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony na nowy okres po 30 czerwca 2024 roku, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy wypłata 800 plus?

Możliwe jest składanie wniosków, dotyczących ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, na okres od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku począwszy od 1 lutego 2023 roku. Termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

Jeśli poprawnie wypełnisz wniosek i dołączysz wymagane dokumenty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał go zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Wnioski złożone między 1 lutego a 30 kwietnia 2024 roku: ZUS rozpatrzy je i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2024 roku.
 • Wnioski złożone między 1 a 31 maja 2024 roku: ZUS rozpatrzy je i wypłaci świadczenie, wliczając wyrównanie za czerwiec, do 31 lipca 2024 roku.
 • Wnioski złożone między 1 a 30 czerwca 2024 roku: ZUS rozpatrzy je i wypłaci świadczenie, wliczając wyrównanie za czerwiec, do 31 sierpnia 2024 roku.
 • Wnioski złożone między 1 a 31 lipca 2024 roku: ZUS rozpatrzy je i wypłaci świadczenie, uwzględniając wyrównanie jedynie od lipca, do 30 września 2024 roku.
 • Wnioski złożone między 1 a 31 sierpnia 2024 roku: ZUS rozpatrzy je i wypłaci świadczenie, uwzględniając wyrównanie jedynie od sierpnia, do 31 października 2024 roku.

Świadczenie otrzymasz co miesiąc poprzez przelew na wybrany przez Ciebie numer rachunku bankowego w Polsce, podany w formularzu, lub na konto bankowe w innym państwie UE/EFTA, jeśli tam aktualnie przebywasz.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedniej formie:

 • Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka, należy złożyć wniosek SW-R.
 • Jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem lub jesteś opiekunem prawnym, lub faktycznym, należy złożyć wniosek SW-O.
 • Jeśli jesteś dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub domu pomocy społecznej, należy złożyć wniosek SW-D.

Wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka i posiadasz numer PESEL, istnieje możliwość złożenia wniosku SW-R również za pomocą:

 • Aplikacji mZUS,
 • Portalu Emp@tia,
 • Usług dostępnych w Twoim banku.

Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek poprzez bank lub portal Emp@tia, a nie posiadasz jeszcze profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzy go dla Ciebie na podstawie danych zawartych we wniosku.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze dla kilku dzieci i forma opieki jest identyczna (np. jesteś rodzicem każdego z dzieci), możesz złożyć jeden wniosek. Natomiast jeśli forma opieki jest różna, na przykład ubiegasz się o świadczenie wychowawcze zarówno dla swojego biologicznego dziecka, jak i dla dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym, będziesz musiał złożyć dwa oddzielne wnioski – SW-R i SW-O.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, konieczne jest dołączenie do składanego elektronicznie wniosku następujących dokumentów:

 • Oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego potwierdzające prowadzenie postępowania sądowego w sprawie przysposobienia dziecka, jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka.
 • Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka.
 • Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innego organizatora pieczy zastępczej, potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy, jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej).
 • Decyzję lub orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia), jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej.
 • Upoważnienie od dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej, jeśli posiadasz takie upoważnienie.
 • Orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej, jeśli opiekujesz się dzieckiem na zmianę z drugim rodzicem (z którym jesteś rozwiedziony, w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 • Dokument potwierdzający status pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", kartę stałego pobytu (nie dotyczy obywateli UE/EFTA).