Nowe świadczenie "Aktywnie w żłobku" ma na celu ułatwienie powrotu rodziców na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Program ten zastąpi dotychczasowe dofinansowanie opłat za żłobek. Będzie też oferował wyższe świadczenia.

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" jest częścią rządowego programu "Aktywny rodzic", który ma ruszyć 1 października 2024 roku. Nowe świadczenie zastąpi dotychczasowe dofinansowanie opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna, które wynosiły maksymalnie 400 zł miesięcznie.

Świadczenie "Aktywnie w żłobku". Kto może otrzymać?

Projekt ustawy dotyczącej przyznawania świadczenia "Aktywnie w żłobku" zakłada, że będzie ono przysługiwało rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Warunkiem otrzymania świadczenia będzie uczęszczanie dziecka do żłobka, klubu dziecięcego albo objęcie dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Świadczenia nie będzie można pobierać dłużej niż do czasu, kiedy dziecko ukończy 3 rok życia albo 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Warunki przyznawania świadczenia "Aktywnie w żłobku"

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" przysługuje pod warunkiem, że miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie przekracza 120 proc. średniego miesięcznego kosztu opieki nad dzieckiem. Średni koszt definiuje się jako wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie opieki jednemu dziecku w takich placówkach. W sytuacji, gdy dziecko jest w naprzemiennej opiece rozwiedzionych lub żyjących w separacji rodziców, świadczenie dzieli się po połowie na każdego z rodziców.

Ile będzie wynosiło świadczenie "Aktywnie w żłobku"?

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" ma wynosić 1500 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub będące pod opieką dziennego opiekuna. Dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie to będzie zwiększone do 1900 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć kwoty, jaką rodzice ponoszą za opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Wypłata świadczenia "Aktywnie w żłobku" będzie odbywać się poprzez przelew na rachunek bankowy placówki lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek, najpóźniej do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kto nie otrzyma świadczenia "Aktywnie w żłobku"?

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" nie będzie przyznawane, jeśli na to samo dziecko i za ten sam miesiąc już przyznano inne formy wsparcia, takie jak świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" lub "Aktywnie w domu".