Dodatek za tajne nauczanie to świadczenie finansowe przeznaczone dla emerytów i rencistów. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z wymaganymi dokumentami. Dla kogo przeznaczony jest dodatek za tajne nauczanie? Jakie dokumenty trzeba złożyć w ZUS? Jaka jest wysokość tego świadczenia?

Czym jest dodatek za tajne nauczanie? I komu on przysługuje?

Dodatek za tajne nauczanie przeznaczony jest dla osób, które są uprawnione do emerytury lub renty, a które ponadto:

  • w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub też
  • przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Aby nauczyciel mógł ubiegać się o przyznanie dodatku za tajne nauczanie, musi mieć odpowiednie zaświadczenie od właściwego kuratorium oświaty.

Co trzeba zrobić, by otrzymać dodatek za tajne nauczanie?

Aby otrzymać dodatek za tajne nauczanie, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dołączając do niego wymagane przez ZUS dokumenty. W przypadku dodatku za tajne nauczanie, należy dostarczyć do ZUS:

  • wniosek o przyznanie dodatku za tajne nauczanie oraz
  • zaświadczenie właściwego kuratorium oświaty.

Warto złożyć wniosek o przyznanie dodatku za tajne nauczanie od razu po uzyskaniu zaświadczenia z kuratorium oświaty. A to dlatego, że prawo do tego świadczenia zostaje ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku, a nie zaś od dnia uzyskania zaświadczenia. Jak podaje ZUS, wniosek o wcześniej wspomniany dodatek składa się:

  • osobiście albo przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu) lub też
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek za tajne nauczanie: Ile wynosi?

Wysokość dodatku za tajne nauczanie, podobnie jak wysokość emerytur i rent, podlega waloryzacji. Waloryzacja świadczenia zwiększa jego wartość pieniężną, zaś jej celem jest zabezpieczenie wysokości tego dodatku przed inflacją. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń i dodatków pieniężnych odbywa się z reguły raz w roku. Podstawą do jej przeprowadzenia są przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 rokuo emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe, wyższe kwoty zwaloryzowanych świadczeń obowiązują od 1 marca danego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego. Obecnie dodatek za tajne nauczanie wynosi 330,07 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2024 roku do końca lutego 2025.