Zbliża się termin składania wniosków o dodatek osłonowy. Osoby uprawnione mogą to zrobić do 30 kwietnia. Czasu jest więc coraz mniej. Tym bardziej, że ustawowy termin może być dla niektórych mylący. Przy składaniu wniosków o dodatek liczy się data wpłynięcia do urzędu, a nie data nadania pocztą.

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to jednorazowa pomoc finansowa skierowana do gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Po raz pierwszy wypłacono ją w 2022 r. Została wprowadzona jako forma częściowej rekompensaty z tytułu wzrostu cen energii, gazu, węgla i żywności oraz innych kosztów życia wynikających z inflacji. W tym roku dodatek również obowiązuje, ale tylko za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

O dodatek osłonowy mogą się ubiegać osoby spełniające kryterium dochodowe pochodzące z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Przy wypłacaniu dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę (tak jak np. przy zasiłku rodzinnym). Oznacza to, że dodatek jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. Jego kwota jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Dodatek osłonowy 2024. Jaki dochód jest brany pod uwagę?

Dla osób składających wnioski o dodatek osłonowy ważną informacją może być też fakt, że przy przyznawaniu dodatku za 2024 r. brany jest pod uwagę dochód z 2022 r. To może zwiększyć szansę na wpłatę w przypadku tych rodzin, których aktualne dochody czy dochody za 2023 r. nie mieszczą się w przewidzianych w ustawie kryteriach (np. z powodu podwyższenia płacy minimalnej). We wniosku o przyznanie dodatku wnioskodawca podaje samodzielnie kwotę dochodu. Nie trzeba przedstawiać rocznych zaświadczeń o dochodach, wystarczy oświadczenie. Wnioskodawca zaświadcza jednak, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Wysokość dodatku osłonowego 2024. Stawka podstawowa

W tym roku dodatek osłonowy jest mniejszy o połowę w porównaniu do 2022 i 2023 r. ponieważ zdecydowano się na jego przedłużenie tylko na pół roku. Stawki zostały jednak zwaloryzowane o poziom inflacji z 2022 r. (w stosunku do 2021 r.). To oznacza wzrost o 14,4 proc. W zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym podstawowe stawki dodatku osłonowego za 2024 r. wyglądają następująco:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy 2024. Stawki podwyższone

Nieco wyższe stawki dodatku osłonowego należą się gospodarstwom domowym dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W tym roku podwyższone stawki dodatku wyglądają następująco:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Termin składania wniosków o dodatek osłonowy za 2024 r. mija 30 kwietnia. Samorządy zwracają uwagę, że jest to termin wpłynięcia wniosku, a nie np. jego wysłania pocztą (tak jak ma to miejsce np. w odniesieniu do PIT-ów). Jak informował serwis Prawo.pl, podczas prac nad rozporządzeniem wprowadzającym wzór wniosku na 2024 r. strona samorządowa chciała, by w dokumencie znalazła się informacja doprecyzowująca tę kwestię. Samorządowcy uzasadniali to doświadczeniami z wypłacaniem dodatków za 2022 i 2023 r. Część wnioskodawców nie złożyła dokumentu w terminie przewidzianym przepisami. Urzędy obowiązuje tu art. art. 61 par. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Czytamy w nim, że "Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej".

Zapis doprecyzowujący datę we wzorze wniosku ostatecznie się jednak nie pojawił. Samorządy przypominają jednak o tym w informacjach nt. dodatku kierowanych do mieszkańców. Np. na stronie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu czytamy, że w przypadku składnia wniosku pocztą "data 30 kwiecień 2024 jest datą wpływu wniosku do organu, a nie datą nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej". Z kolei na stronie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi można znaleźć informacje, że "Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30-04-2024 r. Decyduje data wpływu wniosku do organu – zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania."

Wnioski o dodatek osłonowy można składać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. Dodatek osłonowy ma być wypłacany w terminie do 30 czerwca 2024 r.