Obawiasz się, że z powodu chorób układu krążenia stracisz zdolność do pracy? Dzięki rehabilitacji ZUS masz szansę wrócić do zdrowia - napisano na profilu ZUS na portalu X. Tym samym ZUS przypomina o rehabilitacji leczniczej. Ile trwa turnus i jakie koszty pokrywa Zakład?

Czym jest rehabilitacja lecznicza? Jej zadaniem jest utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy osób, które ze względu na chorobę lub uraz są narażone na długotrwałą utratę zdolności do pracy, lub mają szansę utrzymać, lub odzyskać zdolność do pracy po przejściu rehabilitacji.

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej?

Zgodnie z ulotką udostępnioną przez ZUS na portalu X, możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej ZUS, jeśli:

 • Jesteś osobą ubezpieczoną w ZUS (pracujesz zawodowo) i istnieje zagrożenie całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy;
 • Otrzymujesz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
 • Pobierasz rentę okresową z powodu niezdolności do pracy.

Co można rehabilitować?

W systemie stacjonarnym, który obejmuje pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym, można rehabilitować: narząd ruchu, narząd ruchu po wypadku, układ krążenia, układ oddechowy, narząd głosu, psychosomatyka, po leczeniu nowotworu
gruczołu piersiowego.

Z kolei w systemie ambulatoryjnym, który obejmuje codzienny dojazd na rehabilitację, można rehabilitować: narząd ruchu, układ krążenia, układ krążenia z możliwością rehabilitacji monitorowanej telemedycznie.

Rehabilitacja schorzeń układu krążenia

Rehabilitacja schorzeń układu krążenia obejmuje 3 systemy rehabilitacji: stacjonarny, ambulatoryjny oraz ambulatoryjny monitorowany telemedycznie.

Rehabilitacja z kolei obejmuje: przewlekłą chorobę wieńcową serca, przebyty zawał serca, przebyte zabiegi angioplastyki wieńcowej połączonej z implantacją stentu, stan po operacji kardiochirurgicznej, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe po leczeniu chirurgicznym oraz korzystanie z wszczepialnego urządzenia do elektroterapii.

Co ważne, niezbędna jest umiejętność samodzielnego wykonywania codziennych aktywności.

Przeciwwskazania

W ulotce zamieszczono także informacje dotyczące przeciwwskazań do rehabilitacji. Są to: niestosowanie się do zaleceń lekarza i nieprzyjmowanie przepisanych leków, tętniak aorty, niewyrównana niewydolność serca, wady zastawkowe wymagające korekcji chirurgicznej, oporna na leczenie tachykardia zatokowa powyżej >100/min, kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi odpływu lewej komory, niekontrolowane zaburzenia rytmu serca, brak ustalonego leczenia arytmii, do 6 tygodni po wszczepieniu kardiowertera- -defibrylatora (ICD), przed planowanym zabiegiem ablacji.

Jakie dokumenty są wymagane?

Formularz PR-4, zwany "Wnioskiem o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS", musi zostać wypełniony i podpisany przez lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek zawiera dane osobowe i kontaktowe, diagnozę medyczną oraz prognozę powrotu do zdolności do pracy po zakończonej rehabilitacji leczniczej ZUS.

Dodatkowo należy dołączyć dokumentację medyczną z okresu leczenia, czyli np. raporty z konsultacji lekarskich, karty informacyjne z pobytu w szpitalu oraz wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych.

Jak otrzymać skierowanie na rehabilitację?

Należy złożyć wniosek. Można to zrobić w formie:

 • elektronicznej - składa go lekarz w Twoim imieniu,
 • papierowej - wypełniony i podpisany przez lekarza wniosek należy złożyć w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie, stwierdzające konieczność przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Na podstawie tego orzeczenia zostaje ustalony termin i miejsce rehabilitacji. Wówczas otrzymuje się "Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS" - przesyłane pocztą.

Orzeczenie o konieczności rehabilitacji jest wydawane przez lekarza orzecznika ZUS w następujących przypadkach:

 • Na wniosek lekarza prowadzącego leczenie.
 • W trakcie kontroli zwolnienia lekarskiego.
 • Podczas ustalania uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Przy orzekaniu o niezdolności do pracy w celach rentowych.

Za co zapłaci ZUS?

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni i może odbywać się w formie ambulatoryjnej lub stacjonarnej. Po zakończeniu rehabilitacji otrzymuje się raport dotyczący przebytego turnusu rehabilitacyjnego.

ZUS pokrywa:

 • Koszty rehabilitacji leczniczej,
 • Wydatki na zakwaterowanie,
 • Koszty wyżywienia,
 • Koszty podróży (do i z ośrodka rehabilitacyjnego) korzystając z najtańszego środka komunikacji publicznej, uwzględniając dostępną ulgę na podstawie przedstawionych biletów,
 • Opłatę uzdrowiskową.