Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie tylko wypłaca świadczenie 500 plus oraz emerytury. Warto wiedzieć też, że osoby zmuszone do zmiany zawodu ze względu na stan zdrowia mogą ubiegać się o tzw. rentę szkoleniową. Czym ona jest i ile można otrzymać?

Osoby, które muszą zmienić zawód z powodu utraty zdolności do wykonywania swojej dotychczasowej pracy, mogą otrzymać rentę szkoleniową. Decyzję o celowości przekwalifikowania zawodowego potwierdza lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

Renta szkoleniowa. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać rentę szkoleniową, konieczne jest posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, które są następujące:

 • 1 rok, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w wieku powyżej 30 lat.

Według danych udostępnionych przez Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, brak wymaganych okresów składkowych nie zawsze oznacza, że osoba nie może ubiegać się o rentę szkoleniową. Zgodnie z informacją udzieloną przez Zieloną Linię, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie była objęta ubezpieczeniem przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu nauki w szkole (podstawowej, ponadgimnazjalnej, wyższej), i posiadała okresy składkowe do dnia wystąpienia niezdolności do pracy, to warunek dotyczący wymaganego stażu pracy uważa się za spełniony.

Dodatkowo przyznawanie renty szkoleniowej nie jest uzależnione od spełnienia warunku posiadania odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego w przypadku, gdy niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jak długo otrzymuje się rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa jest przyznawana na okres 6 miesięcy, jednak na żądanie ZUS ten czas może zostać wydłużony aż do 36 miesięcy. Należy jednak zauważyć, że w tym czasie nie może podejmować pracy. Jeśli dochód zostanie uzyskany w trakcie pobierania renty, świadczenie to zostanie zawieszone.

Wysokość renty szkoleniowej

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, ale nie mniej niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od 1 marca 2024 to 1335,72 zł.

Inna metoda naliczania świadczenia jest w przypadku osób, których niezdolność do wykonywania dotychczasowego zajęcia spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W takiej sytuacji ZUS wypłaca środki z funduszu wypadkowego, a kwota przekazywana na konto wynosi pełne 100 proc. podstawy wymiaru renty.

Renta szkoleniowa. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby złożyć wniosek o rentę szkoleniową, należy udać się osobiście do ZUS lub złożyć go drogą elektroniczną. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych.
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, które musi być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
 • Wywiad zawodowy - w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu.
 • Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.
 • Protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy.
 • Kartę wypadku w drodze do pracy lub w pracy.

ZUS powinien udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów.

Warto pamiętać, że wniosek do ZUS należy złożyć przed planowanym terminem przechodzenia na rentę z powodu niezdolności do pracy. Konieczne jest jednak zrobienie tego nie później niż na 30 dni przed zakończeniem prawa do zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy.

Po otrzymaniu renty szkoleniowej beneficjent może skorzystać z kursów przekwalifikowujących. ZUS przekaże renciście informacje do powiatowego urzędu pracy, gdzie zostanie dobrane odpowiednie szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby, przygotowujące do podjęcia pracy w innym zawodzie. Co ważne renty szkoleniowej nie można łączyć z wykonywaniem pracy, ponieważ grozi to utratą wypłat.