Po marcowej waloryzacji dodatek dla sierot zupełnych wzrósł z 553,30 zł do 620,36 zł. Jest wypłacany osobie, której rodzice nie żyją, a sama pobiera rentę rodzinną. Jakie warunki trzeba spełnić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje specjalny dodatek dla sierot zupełnych w ramach dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych. Osoba, której rodzice nie żyją i która pobiera rentę rodzinną, może otrzymać to świadczenie. Dodatkowo przysługuje ono również w przypadku pobierania renty wyłącznie po zmarłej matce, przy założeniu, że ojciec jest nieznany.

Dodatek dla sierot zupełnych. Jaka kwota od 1 marca 2024?

Ile obecnie wynosi dodatek dla sierot zupełnych? Kwota zmieniła się 1 marca 2024 roku, ponieważ podobnie jak świadczenia długoterminowe, takie jak emerytura i renta, także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych podlegają waloryzacji. Tym sposobem dodatek dla sierot zupełnych wzrósł z 553,30 zł do 620,36 zł.

Dla kogo dodatek dla sierot zupełnych?

Dodatek jest wypłacany każdej osobie, która jest sierotą całkowitą, niezależnie od liczby osób uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Oznacza to, że nie ma znaczenia, ile małżeństwo miało dzieci - w przypadku ich śmierci, każde z dzieci będzie otrzymywać ten dodatek.

Jak otrzymać dodatek dla sierot zupełnych?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w celu otrzymania dodatku należy dostarczyć:

  • Wniosek o dodatek dla sieroty całkowitej – formularz ERRD.
  • Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców.
  • Dokument potwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, który świadczy o braku danych dotyczących ojca.

Druk ERRD należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, pocztą bądź za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego. Aby złożyć wniosek, należy załączyć dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli nieznany jest ojciec, a matka nie żyje, wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego datę zgonu matki oraz aktu urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. Te dokumenty można przedłożyć w dowolnym momencie po spełnieniu warunków niezbędnych do uzyskania świadczenia.

O wypłatę środków można ubiegać się w dowolnym momencie - Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie narzuca konkretnych terminów. Wniosek można złożyć osobiście w odpowiednim oddziale ZUS, zgodnie z miejscem zamieszkania, lub za pośrednictwem poczty.

Po analizie wniosku oraz załączonej dokumentacji, a także po ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ rentowy podejmuje decyzję w ciągu 30 dni od ustalenia ostatniej istotnej kwestii niezbędnej do wydania decyzji. Co ważne - od decyzji można się odwołać.