Renta szkoleniowa to jedno ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynosi ona ok. 1200 zł miesięcznie i można ją otrzymywać nawet przez 36 miesięcy. Komu przysługuje renta szkoleniowa i w jakich okolicznościach?

O rencie szkoleniowej nie jest zbyt głośno. Nie każdy więc wie, że takie świadczenie w ogóle istnieje. Jak podaje portal Interia, Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS-u potwierdza, że na Dolnym Śląsku już od kilku lat nie wpłynął żaden wniosek o rentę szkoleniową.

Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie przysługujące osobom, które spełniają warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli orzeczone zostanie, że przekwalifikowanie zawodowe z uwagi na niezdolność wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy może pomóc w powrocie do aktywności zawodowej, można otrzymać rentę szkoleniową.

Świadczeniobiorcę kieruje się do powiatowego urzędu pracy i tam przydzielane są odpowiednie szkolenia i kursy pomocne w przebranżowieniu.

Dlaczego renta szkoleniowa jest przyznawana?

Dzięki przyznaniu renty szkoleniowej świadczeniobiorcy mogą kształcić się w nowym zawodzie. Tym samym zdobędą kwalifikacje pozwalające im na podjęcie innej pracy, kiedy w poprzedniej stracili zdolność do jej wykonywania. Będą mogli powrócić na rynek pracy.

O tym, czy renta szkoleniowa będzie mogła pomóc potencjalnemu świadczeniobiorcy, decyduje lekarz orzecznik. Nie tylko sprawdza on celowość przebranżowienia pod względem stanu fizycznego danej osoby, lecz także sprawdza psychiczne możliwości. To ważne, aby pracownik chciał zmiany i był zmotywowany do zdobywania nowej wiedzy.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy, nie może być jednak mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Do marca 2024 roku wynosi ona 1191,33 zł, jednak ona również zostanie poddana waloryzacji.

Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może się starać o rentę szkoleniową?

Aby pracownik mógł starać się o rentę szkoleniową, orzeczona wobec niego musi zostać celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Ponadto osoba ta musi być niezdolna do pracy i posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Wynosi on:

  • 1 rok w przypadku niezdolności do pracy powstałej przed ukończeniem 20. roku życia;
  • 2 lata w przypadku niezdolności powstałej powyżej 20. do 22. roku życia;
  • 3 lata w przypadku niezdolności powstałej powyżej 22. do 25. roku życia;
  • 4 lata w przypadku niezdolności powstałej powyżej 25. do 30. roku życia;
  • 5 lat w przypadku niezdolności powstałej powyżej 30. roku życia.

Powyższy warunek może także zostać spełniony w przypadku, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18. roku życia lub w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, a do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał okresy składkowe i nieskładkowe bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy.

Wymienione okresy składkowe i nieskładkowe nie obowiązują, jeżeli niezdolność do pracy powstała z wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jak wnioskować o rentę szkoleniową?

Wniosek o rentę szkoleniową można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS-u, za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.

Dokumenty, jakie należy złożyć, towniosek ERN o rentę z tytułu niezdolności o pracę, informacja o okresach składkowych i nieskładkowych oraz inne dokumenty, takie jak między innymi:

  • dokumenty potwierdzające czas pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych itd.;
  • dokument potwierdzające wynagrodzenie;
  • zaświadczeni o stanie zdrowia;
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku;
  • wywiad zawodowy – w przypadku osoby, która pozostaje w zatrudnieniu.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wniosek o rentę szkoleniową należy złożyć przed terminem zamierzonego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych bądź wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Na jaki okres przyznawana jest renta szkoleniowa?

Rentę szkoleniową dostaje się na 6 miesięcy, jednak można ją wydłużyć na czas niezbędny do przebranżowienia się, jednak nie możne ona trwać dłużej niż łącznie 36 miesięcy.

Jeżeli świadczeniobiorca zacznie osiągać przychód (np. rozpocznie zatrudnienie), to bez względu na jego wysokość renta szkoleniowa przestanie mu przysługiwać.