Bez ustalenia kapitału początkowego wyliczenie emerytury będzie niemożliwe. Stanowi on odtworzoną sumę składek na ubezpieczenie emerytalne opłaconych składek przed 1 stycznia 1999 roku. Jego wartość wpływa na wysokość przyszłej emerytury, ale nie jest to świadczenie wypłacane przez ZUS. Zakład jednak przed 1999 nie prowadził indywidualnych kont ubezpieczonych. To uniemożliwia dokładne określenie wpłaconych składek i poprawne wyliczenie emerytury. Co zrobić, by to zmienić?

Dla kogo ZUS ustala kapitał początkowy?

ZUS oblicza kapitał początkowy dla osób urodzonych po 1948 roku na podstawie długości stażu pracy i zarobków sprzed tego roku.

Jak ustalić swój kapitał początkowy?

Wysokość kapitału początkowego zależy od udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych przed 1 stycznia 1999 roku, podstawy wymiaru składek oraz współczynnika p, służącego do obliczenia tzw. części socjalnej.

Aby określić swoją wartość kapitału początkowego emerytury, można skorzystać z różnych narzędzi i kalkulatorów dostępnych online lub skonsultować się z doradcą finansowym. Warto przy tym uwzględnić bieżące wydatki, przewidywaną długość okresu emerytalnego, oczekiwany poziom dochodu emerytalnego, inflację oraz oprocentowanie oszczędności.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które pracowały przed 1 stycznia 1999 roku i opłacały składki na ubezpieczenie społeczne, mają ustalony kapitał początkowy. ZUS również ustala go dla osób urodzonych przed 1949 rokiem, spełniających pewne warunki, takie jak osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego przed 31 grudnia 1998 roku, złożenie wniosku po 2008 roku oraz posiadanie określonej liczby lat składkowych.

Kto może mieć ustalony kapitał początkowy?

Każdy, kto:

-urodził się po 31 grudnia 1948 roku,

-pracował przed 1 stycznia 1999 roku i miał opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, na przykład przez pracodawcę.

ZUS ustali kapitał początkowy także dla osoby, która urodziła się przed 1949 rokiem – jeżeli osoba spełnia wszystkie warunki:

-osiągnęła powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 roku,

-złożyła pierwszy raz wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 2008 r. i o obliczenie według nowych zasad,

-ma okresy składkowe i nieskładkowe – co najmniej 20 lat (kobieta) albo co najmniej 25 lat (mężczyzna), - okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych (nie dotyczy to okresu opieki nad dzieckiem),

-po tym jak osiągnęła powszechny wiek emerytalny kontynuowała pracę i była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Jak złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego?

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego można złożyć osobiście w dowolnym oddziale ZUS lub przez pełnomocnika. Decyzję wydaje odpowiedni oddział ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą, a także złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).