Niektórzy z naszych pracowników przez cały miesiąc pobierali wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy albo przebywali na urlopie wypoczynkowym. Czu należy uwzględniać to w informacji ZUS IWA?

Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim i pobierające z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy oraz przebywające na urlopie wypoczynkowym uwzględnia się przy ustalaniu liczby ubezpieczonych, którą podaje się w informacji ZUS IWA, tj. informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informację tę należy przekazać do końca stycznia danego roku za rok poprzedni. Na jej podstawie ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla danego płatnika. Nakaz przekazywania ZUS IWA wynika z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

WAŻNE Jeżeli pracownik w danym miesiącu przynajmniej przez jeden dzień podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, należy go uwzględnić przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu tego miesiąca przy wypełnianiu ZUS IWA.

Obowiązek przekazywania do ZUS informacji ZUS IWA nie spoczywa na wszystkich płatnikach, a tylko na tych, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który jest składana informacja, i przez co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku;
  • w roku, za który jest składana informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób;
  • byli wpisani do rejestru REGON ostatniego dnia roku, za który jest składana informacja.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób, które:

  • przez cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
  • za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który jest składany imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu przez ani jeden dzień, ale otrzymała świadczenia należne jeszcze za czas zatrudnienia);
  • podlegają z danego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. zleceniobiorca, który w tym samym okresie z innym podmiotem pozostaje w stosunku pracy i otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, a z wykonywanej równocześnie umowy zlecenia obowiązkowo podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, np. student, który nie ukończył 26 lat, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Ponieważ okres pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego stanowi jedynie przerwę w opłacaniu składek, a pracownik w dalszym ciągu podlega wszystkim ubezpieczeniom, w tym ubezpieczeniu wypadkowemu, należy go brać pod uwagę przy ustalaniu liczby ubezpieczonych dla potrzeb wypełnienia informacji ZUS IWA. Również podczas urlopu wypoczynkowego pracownik podlega ubezpieczeniu wypadkowemu.

Zasada więc jest następująca: jeżeli pracownik w danym miesiącu przynajmniej przez jeden dzień podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, należy go uwzględnić przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu tego miesiąca. Tym samym wszyscy wymienieni w pytaniu pracownicy powinni zostać ujęci w informacji ZUS IWA. ©℗