Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus zmienia się na 800 plus. Podwyższona kwota świadczenia jest ustanawiana nowelizacją przepisów prawa, a zatem nie wymaga to wydania decyzji ani składania dodatkowych wniosków. Jakie są zasady przyznawania tego świadczenia? Czy w 2024 r. 800 plus będzie tylko dla pracujących rodziców?

Jakie są zasady przyznawania świadczenia wychowawczego 800 plus?

Zasady dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego 500 plus, a od stycznia 2024 r. 800 plus reguluje Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, któraokreśla warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Kwestie te reguluje Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zostaje znowelizowana od 1 stycznia 2024 r. i dotychczasowe świadczenie wychowawcze wysokości 500 zł miesięcznie zostanie podwyższone do kwoty 800 zł. Zwrócić należy uwagę, że zmiana wysokości świadczenie jest dokonywana z urzędu i nie wymaga wydania nowej decyzji ani też składania dodatkowych wniosków– wyjaśnia w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl Michał Łyszczarz, ekspert z zakresu prawa pracy i pomocy społecznej.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Przepisy wskazują, że prawo do tego świadczenia mają zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 1 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Art. 4 wspomnianej ustawy wskazuje, że świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej,
 • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

800 plus nie dla wszystkich: Są wyłączenia

Nie wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymają w 2024 r.świadczenie wychowawcze. 800 zł. Nie będzie ono przysługiwało rodzicom i opiekunom w przypadku, gdy:

 • dziecko ukończy 18. rok życia,
 • rodzice pobierają w innym kraju niż Polska podobne świadczenie,
 • dziecko uczęszcza do szkoły wojskowej albo innej placówki zapewniającej mu pełne utrzymanie,
 • dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej, areszcie lub w rodzinie zastępczej (w takiej sytuacji świadczenie przysługuje placówce, a nie rodzicom),
 • dziecko jest małoletnie, ale weszło w związek małżeński,
 • dziecko jest małoletnie, ale ma własne dziecko i pobiera na nie świadczenie 800 plus,
 • rodzice nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku o przyznanie świadczenia 800 plus.

800 plus tylko dla pracujących: Ekspert ucina spekulacje

W mediach pojawił się informacje, że świadczenie ma być wypłacane tylko pracującym rodzicom. Jednak obowiązujące przepisy określające zasady nabywania prawa do tego świadczenia oraz jego przyznawania i wypłacania nie zawierają włączeń wynikających ze stanu zatrudnienia rodziców dziecka – Zgodnie z zapisami cytowanej wyżej ustawy świadczenie to przysługuje rodzicom bez względu na stan zatrudnienia. W aktualnie obowiązujących przepisach nie ma żadnych włączeń związanych z faktem zatrudnienia rodziców – wyjaśnia Michał Łyszczarz.