Jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł, czyli tzw. becikowe, to świadczenie dla rodziców i opiekunów dziecka. Jest ona przyznawana z tytułu urodzenia malucha, ale nie tylko. O becikowe można wnioskować do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jakie są zasady jego przyznawania? W jakich sytuacjach można uzyskać je na starsze dziecko?

Czym jest świadczenie zwane becikowym?

Becikowe to jednorazowa zapomoga przyznawana z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie przyznawane jest na postawie o złożonego w terminie wniosku i po spełnieniu przez wnioskujących określonych warunków.

Komu przysługuje becikowe?

O becikowe mogą starać się rodzice dziecka: matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Prawo do ubiegania się o to świadczenie mają również rodzice dziecka, które przyszło na świat żywe, ale zmarło po porodzie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami ta jednorazowa zapomoga przysługuje:

  • obywatelom polskim, którzy mieszkają w Polsce,
  • cudzoziemcom, którzy mieszkają w Polsce, jeśli spełnią następujące warunki: mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (dotyczy przyjazdu do Polski obywateli tego kraju przed 1 stycznia 2021 r.) lub mają obywatelstwo innego kraju i posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji lub dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Becikowe 2024 r.: Trzeba spełnić określone warunki

Uzyskanie becikowego wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Przede wszystkim osoba wnioskująca musi wpisywać się w określony próg dochodowy. Świadczenie nie zostanie bowiem przyznane, jeśli dochód w rodzinie przekracza 1922 zł na osobę. Jednak kryterium dochodowe to nie wszystko. Becikowe przyznawane jest jeśli wnioskujący spełnia następujące warunki:

  • dochód na osobę w rodzinie wnioskującej o becikowe nie przekracza w miesiącu 1922 zł netto,
  • matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych i osób, które przysposobiły dziecko).

Osoba samotnie wychowująca dziecko może otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątkiem są sytuacje, w których: drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica, sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka lub rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

Jakie są zasady składania wniosków o becikowe?

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Ten dwunastomiesięczny termin na złożenie wniosku o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, potocznie zwanego "becikowym", rozpoczyna swój bieg od momentu narodzin dziecka w stosunku do matki i ojca dziecka – tłumaczy w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM.

Złożony w terminie wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca. W przypadku szczególnie skomplikowanej sytuacji na decyzję trzeba poczekać nawet dwa miesiące, licząc od dnia wszczęcia postępowania.

Becikowe 2024 r.: Do ukończenia przez dziecko 18. lat

Becikowe przysługuje nie tylko w przypadku nowonarodzonego bobasa. Prawo do tego jednorazowego świadczenia mają także opiekunowie prawni, faktyczni oraz rodzice adopcyjni dziecka. Dla nich również przewidziano dwunastomiesięczny termin na złożenie wniosku.

W sytuacji, kiedy dotyczy to dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, wówczas termin na złożenie wniosku biegnie od dnia objęcia opieki bądź przysposobienia dziecka, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia – wyjaśnia mec. Oliwia Wiza-Carvalho.

Ile wynosi becikowe w 2024 r.?

Jednorazowa zapomoga przysługująca z tytułu urodzenia dziecka w przeciwieństwie do świadczenia wychowawczego 800 plus nie wzrosła. W roku 2024 becikowe wynosi 1000 zł. Beneficjenci becikowego otrzymują pieniądze przelewem na konto lub za pośrednictwem przekazu pocztowego.