Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłacanie emerytury w kilku przypadkach.

1. Emeryt kontynuuje zatrudnienie

Co prawda, aby nabyć prawo do emerytury, nie trzeba już rozwiązywać stosunku pracy z poprzednim pracodawcą. >>Czytaj więcej na ten temat: TK: ZUS musi wypłacić zawieszone emerytury Jednak już aby otrzymać świadczenie, pracownik musi formalnie rozstać się pracodawcą, na rzecz którego wykonywał pracę (na podstawie umowy o pracę) bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Ustawa emerytalna: Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

ZUS wstrzyma więc wypłatę świadczenia do czasu, gdy pracownik zgłosi do ZUS wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia w związku z ustaniem zatrudnienia.

Zasady te obowiązują wszystkich emerytów - także tych, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia oraz płci. Zobacz, kto może przejść na emeryturę w 2016 roku>>

2. Dorabianie do emerytury

Natomiast po rozwiązaniu stosunku pracy i przejściu na emeryturę, pracodawca może ponownie zawrzeć z emerytem umowę o pracę. Ponadto pracownik może także pracować w innych firmach, o ile nie przekroczy ustawowych limitów dorabiania. Nie muszą ich przestrzegać osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą bowiem osiągać przychody dowolnej wysokości. Ograniczenie możliwości zarobkowania nie dotyczy także emerytów, którzy uzyskują przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi - chodzi między innymi o umowę o dzieło czy umowę agencyjną.

Pozostali emeryci nie mogą dorabiać bez ograniczeń - ich dodatkowe zarobki nie mogą przekroczyć ustawowych progów. Jeżeli ich dochody wynoszą więc:

  • do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłacane jest całe świadczenie,
  • od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie zmniejsza się o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń,
  • powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesza się wypłatę świadczenia.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS, średnia płaca w czwartym kwartale 2015 roku wyniosła 4066,95 zł.  W związku z tym od 1 marca 2015 roku do 31 maja 2016 roku emeryci mogą dorobić miesięcznie:

  • do 2 846,90 zł brutto bez zmniejszenia świadczenia,
  • od 2 846,90 zł do 5 287,10 zł brutto – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • powyżej 5 287,10 zł brutto - ZUS zawiesi świadczenie.

Na osobie, która jest w wieku przedemerytalnym i jednocześnie podejmuje działalność podlegającą ubezpieczeniom społecznym, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS i podanie informacji o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.

3. Zawieszenie na prośbę emeryta

Prawo do emerytury może także zostać zawieszone także na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia.

Emeryci korzystają z tego uprawnienia głównie w przypadku, gdy chcą, aby ZUS ponownie przeliczył im świadczenie na starych zasadach. >>Czytaj też: Stara emerytura może być przeliczona po nowemu. Nawet jeżeli pobierasz już świadczenie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118)