Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tych świadczeń. Ustawa obniża też wiek osób, które powszechnie mogą przechodzić na emeryturę. Są jednak warunki, które może spełnić tylko jedna grupa pracowników i to z odpowiednim stażem pracy.

Emerytury pomostowe. Dla kogo?

Emerytury pomostowe to świadczenia dla osób pracujących w trudnych, szczególnych warunkach, takich jak górnicy, hutnicy, chemicy czy pracownicy energetyki.

Generalnie za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Według projektodawców nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, potrzebne było zniesienie wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1999 r, jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej. Wszystko z uwagi na to, że postęp technologiczny, który był zakładany w momencie wprowadzania przepisów ustawy, nie poprawił warunków pracy tak, że szkodliwe warunki zostały w całości wyeliminowane.

W ten sposób uchylono wygasający charakter emerytur.

Wcześniejsza emerytura. Jaki wiek dla kobiet i mężczyzn

Pomostówki (emerytury pomostowe) umożliwiają osobom przejście na wcześniejszą emeryturę. Jest to możliwe dla 55-letnich kobiet i 60-letnich mężczyzn. Warunek to: 20-letni staż pracy w przypadku kobiet i 25-letni w przypadku mężczyzn oraz wykonywana praca w warunkach szkodliwych czy szczególnie uciążliwych.

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Od 1 marca 2023 r. najniższa emerytura pomostowa wynosi 1 588,44 zł. Najwyższy odsetek (17,3 proc.) stanowią osoby, które otrzymują od 3,5 do 4 tys. zł.

Ważne

W kwietniu 40,8 tys. osób pobierało emeryturę pomostową, a wydatki na te emerytury w 2022 roku wynosiły ok. 1,8 mld zł.

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych. Co jeszcze zawiera po podpisie prezydenta

Ustawa zapewnia ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Podwyższa limit roczny odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich płaconych na rzecz związków zawodowych w danym roku podatkowym. Wyłącza też dodatek za szczególne warunki pracy z katalogu składników wynagrodzenia, uwzględnianych przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika.

Nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące rekompensaty za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy o szczególnym charakterze. Teraz okres takiej pracy, który uprawnia do ustalenia rekompensaty, musi przypadać przed 1 stycznia 2009 r.