1 marca 2016 roku świadczenia zostaną zwaloryzowane o 0,24 procenta. Seniorzy mogą jednak liczyć na wypłatę jednorazowych dodatków do świadczeń.
Reklama

W tym roku niską waloryzację, rząd chce wynagrodzić emerytom jednorazowym dodatkiem, który również zostanie wypłacony w marcu. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2016 r., przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 100,24%. Czyli emerytura wynosząca 1000 zł wzrośnie więc o 2,40 zł.

Do ustalenia wysokości przysługującego dodatku wlicza się miesięczną kwotę świadczenia, łącznie ze wszystkimi dodatkami, ekwiwalentami i innymi świadczeniami pieniężnymi.

Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje odpowiednio w wysokości:

  • 400,00 zł - jeżeli świadczenia nie przekraczają kwoty 900,00 zł,
  • 300,00 zł - jeżeli świadczenia wynoszą 900,00 - 1100,00 zł,
  • 200,00 zł - jeżeli świadczenia wynoszą 1100,00 - 1 500,00 zł,
  • 50,00 zł - jeżeli świadczenia wynoszą 1 500,00 - 2000,00 zł.

Kwota jednorazowego dodatku pieniężnego jest wolna od potrąceń. Oznacza to, że nie zostanie on pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ani potrącenia i egzekucje.

Świadczeniobiorcy nie muszą składać wniosków o przyznanie świadczenia. Jednorazowy dodatek zostanie wypłacony z urzędu wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r.

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego otrzymają wypłatę jednorazowego dodatku pieniężnego w kwietniu 2016 r. - wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r.