Emeryci i renciści otrzymujący świadczenia poniżej 2 tys. zł dostaną jednorazowy zasiłek. Przy ustalaniu prawa do jego wypłaty będą wliczane wszystkie świadczenia rodzinne.
Na obecnie trwającym posiedzeniu Sejm ma uchwalić poselski projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Dokument przygotowany przez PiS zakłada, że prawo do jednorazowego dodatku będą mieć tylko osoby, które prawo do świadczeń otrzymają najpóźniej 29 lutego 2016 r. Jego wysokość będzie zależeć od sumy wszystkich świadczeń przysługujących osobie uprawnionej. Jeśli ta kwota nie przekroczy 900 zł, to zainteresowany otrzyma 400 zł. Jeżeli kwota przysługujących świadczeń przekroczy 900 zł, ale nie będzie większa niż 1100 zł, to wsparcie wyniesie 300 zł. Natomiast po 200 zł otrzymają ci, którzy będą mieć dochód powyżej 1100 zł, ale poniżej 1500 zł. Natomiast na 50 zł będą mogli liczyć ci, których świadczenie lub suma świadczeń wyniesie powyżej 1500 zł, ale nie więcej niż 2000 zł. Pieniądze mają być wypłacone w marcu br.
Osoby zainteresowane muszą jednak pamiętać, że przy ustalaniu wysokości świadczenia będzie się uwzględniać kwotę świadczenia łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi, dla sierot zupełnych oraz z innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe (w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia). W najgorszej sytuacji będą więc osoby najstarsze, które mogą utracić prawo do jednorazowego zwiększenia świadczenia ze względu na zasiłek pielęgnacyjny.
Etap legislacyjny
Drugie czytanie w Sejmie