Osoby ze świadczeniem przedemerytalnym, wyrabiając paszport, muszą wnosić do urzędu pełną opłatę za wydanie tego dokumentu. Rzecznik praw obywatelskich (RPO) apeluje o zmianę przepisów.
– Wpływają do mnie skargi obywateli, którzy otrzymując świadczenia przedemerytalne i chcąc wyrobić sobie paszport, nie mogą uzyskać żadnych ulg w opłatach za jego wydanie – wskazuje RPO w liście skierowanym do ministra spraw wewnętrznych.
Reklama
Podstawą odmowy udzielenia ulg jest art. 8 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 268 ze zm.). Zgodnie z nim niższe opłaty za wydanie paszportu przysługują emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu. Przepisy nie przewidują natomiast, by takie zniżki mogły być udzielane osobom przebywającym na pomostówkach, które przecież, jak wynika z przepisów ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.), stanowią element przejściowy między okresem, w którym przysługiwało wynagrodzenie za pracę i zasiłek dla bezrobotnych, a nabyciem uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Reklama
– Jedynie osoby legitymujące się odpowiednim wiekiem i okresem uprawniającym do emerytury mogą starać się o to świadczenie – wskazuje RPO.
Zwraca on także uwagę, że świadczenia przedemerytalne są często niższe od emerytur. Zdaniem RPO porównanie sytuacji emerytów oraz rencistów z osobami uprawnionymi i pobierającymi świadczenia przedemerytalne, prowadzi do stwierdzenia podobieństwa w kontekście przyznawania ulg w opłatach za wydanie paszportu.
– W konsekwencji brak obiektywnej przesłanki uzasadniającej różne traktowanie tych osób w zakresie przyznania ulg z tytułu wydania paszportu uzasadnia konieczność odpowiedniej nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych – uważa RPO.
Dlatego poprosił ministra spraw wewnętrznych o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu dokonania zmiany ustawy o dokumentach paszportowych poprzez ujęcie w kręgu osób uprawnionych do uzyskaniu ulgi również pobierających świadczenia przedemerytalne.