Rząd postanowił zlikwidować niekonstytucyjny podział na pracowników administracyjnych i operacyjnych, który odbierał części funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei prawo do emerytury w obniżonym wieku.
Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie szczególnych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. z 2004 r. nr 232, poz. 2332 ze zm.).
Zmiana ta jest efektem batalii związkowców z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei, którzy od pięciu lat domagali się wykreślenia z aktu wykonawczego przepisów uzależniających prawo do przejścia na emeryturę pomostową od tego, czy dana osoba była zatrudniona na stanowisku operacyjnym, czy też administracyjnym. Kolejarzy poparł rzecznik praw obywatelskich, który zajął się sprawą. Badając dokumentację, doszedł bowiem do wniosku, że podział funkcjonariuszy na dwie grupy nie wynika z ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1594 ze zm.) i stanowił przykład przekroczenia delegacji ustawowej. Tym samym po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia wszyscy sokiści będą mieć prawo do emerytur pomostowych.
Projekt rozporządzenia porządkuje także zasady orzekania o zdolności do służby. Przede wszystkim łagodzi wymagania zdrowotne dla funkcjonariuszy tej formacji. Autorzy projektu rozporządzenia sami bowiem przyznają, że obecne wymagania dotyczące m.in. wzroku i słuchu pracowników ochrony kolei są bardziej restrykcyjne, niż te stawiane pozostałym służbom mundurowym. – Zależy nam, aby nowe rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej. Każdy dzień zwłoki powoduje, że pracę tracą kolejne osoby niemogące spełnić restrykcyjnych wymagań zdrowotnych – wyjaśnia Władysław Gajdek, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei. – Nowelizacja rozporządzenia umożliwi takim osobom dopracowanie do emerytur pomostowych – dodaje.
Ponadto zgodnie z projektowanymi przepisami badania okresowe funkcjonariuszy będą przeprowadzane co 3 lata do czasu ukończenia 50. roku życia, a po przekroczeniu tego wieku co dwa lata (obecnie ta grupa osób musiała stawiać się na badania co roku). Jednocześnie, aby nowy akt wykonawczy był zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia z 26 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki medycznej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 457), przewidziano likwidację branżowych komisji lekarskich działających w Kolejowym Zakładzie Medycyny Pracy. Tym samym będzie działać tylko komisja lekarska w Centrum Naukowym Medycyny Pracy. To właśnie tam będą trafiać odwołania zainteresowanych. Przy czym w pracach komisji – na jej wniosek – będzie mógł brać udział psycholog.
Projekt nowelizacji zakłada także, że orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w tej formacji wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają swoją ważność. Natomiast badania rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą już kontynuowane na podstawie nowego aktu wykonawczego.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Skierowany do konsultacji społecznych