Pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która otrzymała decyzję przyznającą emeryturę oraz drugą o uzyskaniu prawa do renty i pobiera to właśnie świadczenie.
Na brak możliwości uzyskania subsydiów płacowych w przypadku takiego pracownika wskazuje wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Pytanie w tej sprawie skierowała do niego Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). W swoim piśmie przedstawiła sytuację firmy, która zatrudniła byłego policjanta. 16 maja br. dyrektor zakładu emerytalno-rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydał w stosunku do niego decyzję o ustaleniu prawa do emerytury z dniem 1 kwietnia 2014 r. Jednocześnie tego samego dnia były policjant funkcjonariusz otrzymał decyzję przyznającą mu – również od tej samej daty – rentę z tytułu zaliczenia do drugiej grupy inwalidzkiej (jej odpowiednikiem jest orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).
Firma miała jednak wątpliwości, czy może otrzymywać na tego pracownika dofinansowanie do pensji, biorąc pod uwagę treść art. 26a ust. 1a1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Zgodnie z nim miesięczna dopłata do wynagrodzenia nie przysługuje na osobę mającą lekki lub umiarkowany stopień dysfunkcji zdrowotnej, jeśli ma ona ustalone prawo do emerytury.
POPON zwrócił się więc do BON z pytaniem, czy wspomniane sformułowanie ma zastosowanie do osoby, wobec której najpierw wydano decyzję o przyznaniu emerytury, a potem na jej wniosek przyznano jej rentę. Od tego zależy bowiem, czy możliwe jest uzyskiwanie przez firmę subsydiów płacowych na byłego policjanta.
Zdaniem POPON wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinno przysługiwać, bo w związku z przyznaniem renty inwalidzkiej pracodawcy nie dotyczy już ustalenie prawa do emerytury. Jednak tej opinii nie podzielił BON. W swoim stanowisku jednoznacznie wskazał, że pracodawca nie może otrzymywać dofinansowania na takiego pracownika, ponieważ raz ustalone prawo do emerytury cały czas obowiązuje. Nie ma znaczenia, że świadczenie to nie było uzyskiwane i wydana została decyzja o przyznaniu niepełnosprawnemu renty, którą zdecydował się pobierać. Nie uchyla ona tej, która została wystawiona wcześniej i dotyczy prawa do emerytury.
– Pracodawcy często mogą nie mieć świadomości, że pracownik, którego zatrudniają i który zgłasza im, że jest rencistą, może mieć też decyzję o przyznaniu emerytury. Dlatego przy okazji kontroli może się okazać, że będą musieli zwracać dofinansowania do jego pensji – zauważa Mateusz Brząkowski, radca prawny POPON.