OFE będzie wysyłać oszczędzającym w II filarze informacje o rozpoczęciu przekazywania środków do ZUS dopiero wówczas, kiedy zainteresowanemu pozostanie do emerytury mniej niż 10 lat.

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 142). Dokument ten wprowadza zmianę w sposobie informowania członków OFE o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na koncie emerytalnym w funduszu do ZUS. Do tej pory przyszły świadczeniobiorca otrzymywał zawiadomienie z OFE o rozpoczęciu transferu pieniędzy wówczas, gdy do przejścia na emeryturę zostało mu 10 lat. Po zmianach informacja ta będzie przekazywana dopiero po upływie 14 dni od momentu uzyskania przez fundusz informacji z ZUS o ukończeniu przez członka funduszu wieku niższego o 10 lat od emerytalnego.
Nowelizacja była niezbędna, bowiem z ustaleń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dane dotyczące wieku członków zarejestrowanych w otwartych funduszach emerytalnych znacznie różniły się od tych, które się znajdują w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy prowadzonym przez ZUS. Istniało więc ryzyko, że na skutek stosowania obecnie obowiązujących przepisów członek OFE mógł być wprowadzony w błąd. Fundusz emerytalny informował bowiem o przesłaniu pieniędzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wcześniej, niż to faktycznie nastąpiło.
Rząd chce także poprawić zasady informowania wszystkich oszczędzających o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej funduszu, a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym funduszu. Po zmianach OFE będzie informować oszczędzającego po 14 dniach po upływie roku od dnia przystąpienia do oszczędzania w funduszu. Jednocześnie OFE będą mogły wysyłać taką informację wszystkim członkom w jednym terminie, a nie tylko w rocznicę rozpoczęcia oszczędzania. Taki list będzie musiał być dostarczony nie rzadziej niż raz do roku. ©?
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji