W czasie wakacji chcemy przekazać pracownikom dodatkowo środki na wypoczynek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Chcemy zastosować tylko jedno kryterium – wysokość wynagrodzenia osiąganego przez danego pracownika w naszej firmie. Nie będziemy brać pod uwagę dodatkowych dochodów ani dochodów osiąganych przez członków ich rodzin. Czy w takim przypadku świadczenia korzystają także ze zwolnienia ze składek?

Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie.

Z kolei z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 17 października 2017 r., sygn. akt III AUa 1406/16, wynika m.in., że jeżeli przyznanie świadczeń nie ma charakteru socjalnego w wyniku braku powiązania z celem socjalnym, to należy je uznać za przychód stanowiący podstawę wymiaru składek. Istotne jest również to, że pracodawca, przyznając świadczenia z funduszu, musi uwzględnić nie tylko wynagrodzenia pracowników, lecz także dochody uzyskiwane przez członków ich rodzin. W innym przypadku należy uznać, że wypłacone środki nie będą korzystały z wyłączenia z oskładkowania. Zatem w sytuacji gdy świadczenia zostaną wypłacone wprawdzie ze środków funduszu, lecz nie na warunkach wynikających z ustawy oraz z regulaminu, to nie mogą one zostać uznane za świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wypłacone świadczenia stanowią dodatkowe wynagrodzenie pracownika, które jako przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Należy zatem uznać, że wypłata świadczeń z ZFŚS bez uwzględnienia sytuacji materialnej członków rodzin pracowników może spowodować, że ZUS będzie się domagać od nich składek. Aby takiej konieczności uniknąć, pracodawca przy przyznawaniu świadczeń powinien uwzględnić nie tylko wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w danym zakładzie, lecz także dochody osiągane poza zakładem pracy, a także dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z tym pracownikiem. ©℗