Świadczenie rehabilitacyjne to świadczenie przejściowe między okresem zasiłkowym a powrotem ubezpieczonego do pracy lub nabyciem przez niego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to może przysługiwać zarówno z ubezpieczenia chorobowego, jak i z ubezpieczenia wypadkowego. To, z jakiego funduszu świadczenie będzie wypłacane, zależy od tego, jakiego rodzaju niezdolność do pracy zostanie orzeczona przez lekarza orzecznika. Może on bowiem stwierdzić, że jest ona związana z tzw. ogólnym stanem zdrowia albo wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.