Katalog osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną, został rozszerzony m.in. o te opuszczające pieczę zastępczą oraz absolwentów centrów integracji społecznej. Teraz zostaną one uwzględnione na formularzu, który służy tym podmiotom do ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz.U. poz. 1209). Jego modyfikacja jest związana ze zmianą, jaka została wprowadzona w art. 4 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2085 ze zm.). Przepis ten określa, kto może założyć spółdzielnię socjalną, i o ile wcześniej wskazywał, że są to bezrobotni, poszukujący pracy i niepełnosprawni, o tyle obecnie odwołuje się wprost do listy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymienionych w art. 2 pkt 6 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812 ze zm.). Ta jest zaś szersza, bo obejmuje dodatkowo m.in. osoby usamodzielniane po pobycie w pieczy zastępczej, absolwentów centrów i klubów integracji społecznej, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz opuszczające zakłady karne i poprawcze.
Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach socjalnych mogą one skorzystać ze wsparcia w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za swoich członków oraz zatrudnione osoby – w wysokości, której podstawą wymiaru jest najniższe wynagrodzenie przez okres 24 miesięcy, a przez kolejny rok 50 proc. tej kwoty. Co istotne, zwrot pieniędzy przysługuje, jeśli członkowie lub pracownicy spółdzielni zaliczają się do osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. W związku z tym, że ich katalog został rozszerzony, dostosowania wymaga wzór wniosku, jaki spółdzielnia składa w powiatowym urzędzie pracy, aby uzyskać zwrot należności na ZUS. Dlatego właśnie w nowym wzorze formularza, w rubryce, w której należy podać przynależność osoby przed zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, zostały wymienione wszystkie kategorie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z ustawy o ekonomii społecznej (trzeba zaznaczyć, do której należy osoba objęta refundacją składek).
Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia