Konsekwencją projektu, nad którym pracuje obecnie Sejm, byłaby konieczność składania przez osoby z niepełnosprawnościami nowych wniosków o orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby, które by ich nie złożyły, straciłyby prawo do części świadczeń – wskazał zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk.

Stanisław Trociuk interweniował u przewodniczących senackich komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawczej.

W trakcie prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nad projektem nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzono art. 13, który 1 czerwca 2023 r. uchyla art. 15 h specustawy, dotyczący orzeczeń o niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 15 h specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia albo upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy – zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Obecnie cały czas obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zastępca RPO wskazał, że konsekwencją regulacji wprowadzonej do projektu nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie będzie konieczność złożenia przez osoby, których ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności została przedłużona, wniosków o wydanie nowego orzeczenia w celu zachowania prawa do ulg i uprawnień.

Osoby, które ich nie złożą, stracą 1 czerwca 2023 r. prawo do świadczeń opiekuńczych, kart parkingowych i do świadczeń na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

"Do czasu uzyskania nowego orzeczenia – co wiążę się z koniecznością przygotowania dokumentacji medycznej i oczekiwania na termin posiedzenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności – osoby te zostaną pozbawione pomocy, co dramatycznie wpłynie na pogorszenie ich sytuacji życiowej. A chodzi przecież o osoby najsłabsze, wymagające szczególnego wsparcia" – wskazał Trociuk.

Dodał, że materia zmiany w art. 13 ustawy wykracza poza zakres przedmiotowy projektowanej ustawy, co również zauważyło Biuro Legislacyjne Sejmu.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ joz/