Do czasu uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia pracownik może wycofać się ze swoich zamiarów przejścia na emeryturę.

Postępowanie w sprawie przyznania renty lub emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Jednak jeśli dana osoba - już po złożeniu wniosku lub nawet przyznaniu świadczenia - dojdzie do wniosku, że korzystniejsze dla niej byłoby przejście na rentę lub emeryturę w innym terminie, może swoją prośbę wycofać.

Osoba upoważniona ma więc prawo wycofać wniosek nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Wycofanie wniosku jest skuteczne, o ile zostało złożone pisemnie lub zgłoszone ustnie do protokołu w organie rentowym, albo też przesłane drogą elektroniczną.

Wniosek nie musi być w jakikolwiek sposób uzasadniony. W przypadku wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczenia zostaje umorzone.