30 proc. kwoty zaplanowanej w danym roku na dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników będzie od przyszłego roku wynosić dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji tego zadania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), którym wczoraj zajmował się rząd.
Jego przyjęcie było zapoczątkowane uchwałą nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 21 października 2021 r. RDS skorzystała ze swojego uprawnienia do przekazania rządowi własnego projektu aktu prawnego w celu podjęcia nad nim dalszych prac legislacyjnych.
Nowelizacja zakłada zmianę art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy. Obecnie wynika z niego, że PFRON otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę subsydiów płacowych w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na dofinansowania do pensji w danym roku. Użyty w tym przepisie zwrot „do 30 proc.” w praktyce skutkował tym, że w ostatnich latach kwota, która trafiała do PFRON, nie osiągała maksymalnego, dopuszczonego w nim limitu. Tak było chociażby w latach 2021 i 2020, w których udział dotacji w wydatkach na dopłaty do pensji wynosił odpowiednio 20,2 proc. i 20,6 proc.
Projekt nowelizacji zmienia brzmienie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy w taki sposób, że wysokość dotacji budżetowej na zadanie określone w art. 26a, czyli dofinansowania do wynagrodzeń, będzie wynosić 30 proc. zaplanowanych w danym roku środków (RDS pierwotnie proponowała zapis „co najmniej 30 proc.”, ale został on zmodyfikowany w trakcie konsultacji). Ta zmiana oznacza, że przy założeniu, iż w kolejnych latach w planie finansowym PFRON będzie rezerwowanych tak jak do tej pory 3,6 mld zł na dopłaty, dotacja budżetowa będzie wynosić 1,08 mld zł. W tym roku jest to 676 mln zł.
W projekcie ustawy znalazły się też zmiany wprowadzające od przyszłego roku waloryzację kwot dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. I tak w przypadku pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności dopłata wzrośnie z 1950 zł do 2400 zł miesięcznie, osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością – z 1200 zł do 1350 zł, a z lekkim jej poziomem – z 450 zł do 500 zł (z zastrzeżeniem, że co do zasady kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75 proc. poniesionych kosztów płacy danego pracownika).
Projekt zawiera też przepisy przejściowe, które wskazują, że pracodawca, który otrzyma dopłaty do pensji za styczeń lub luty 2023 r. w obecnie obowiązującej wysokości (nie wiadomo, kiedy dokładnie przepisy wejdą w życie), będzie mógł potem złożyć korektę wniosku i otrzymać wyższe wsparcie. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd