Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który ma na celu zmianę sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, co w efekcie spowoduje ich wzrost.

"Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Obecnie, od 1 marca br., emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, podczas gdy najniższa emerytura określona w przepisach emerytalnych to 1338,44 zł. Mając na względzie, że świadczenia rolnicze są stosunkowo niskie, zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych - wyjaśnili autorzy projektu.

Według stanu na 30 kwietnia br. ponad 796 tys. osób otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS w przedziale 1,3-1,4 tys. zł, co stanowi ok. 80 proc. osób uprawnionych do takich świadczeń. Przeciętna wysokość rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego w I półroczu br. wynosi 1367 zł.

Projektowana zmiana ustawy wprowadza ponadto mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Kolejna zmiana w ustawie wynika z konieczności doprecyzowania przepisów w zakresie rehabilitacji leczniczej. Do czasu wprowadzenia nowelizacji, na rehabilitację leczniczą były kierowane dzieci, jeżeli były w wieku uprawniającym do renty rodzinnej. W związku z powyższym istnieje konieczność doprecyzowania definicji osoby uprawnionej do renty rodzinnej - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zmiany dot. waloryzacji rolniczych emerytur będą miały wpływ na finanse publiczne; wzrosną wydatki budżetu na ten cel - zaznaczono. W budżecie państwa na 2023 r. dotacja dla KRUS została zaplanowana na ponad 20 mld zł. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mk/