odpowiedź

Jeśli zleceniobiorca wyraził wolę przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia 5 października, to płatnik powinien nie później niż tego dnia przesłać do ZUS nowe zgłoszenie ZUS ZUA zleceniobiorcy do wszystkich ubezpieczeń od 5 października. Uprzednio należy dokonać wyrejestrowania osoby z dotychczasowych ubezpieczeń. Podstawa wymiaru składki chorobowej za październik będzie taka sama jak podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowej, jeżeli odpłatność za wykonywanie zlecenia określono w umowie kwotowo, w kwotowej lub akordowej stawce godzinowej albo prowizyjnie.

Na wniosek