Analizując zapytanie, w pierwszej kolejności należy odnieść się do regulacji prawnych ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. I tak z art. 47 ust. 1 tego aktu prawnego wynika, że płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, nie później niż:

Rodzaj odpowiedzialności