Mąż jednej ze wspólniczek spółki jawnej nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca – uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy (spółki jawnej), który prowadzi działalność gospodarczą (aptekę). Ma on zamiar zatrudnić na umowę o pracę informatyka, który jest mężem jednej ze wspólniczek spółki. Pracownik będzie odpowiedzialny za opiekę nad sprawnym działaniem systemów operacyjnych, systemu sprzedażowego oraz czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego. Firma planuje zgłosić go do ZUS z kodem tytułu do ubezpieczenia 01 10 00 (dotyczy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, która nie jest uprawniona do emerytury lub renty oraz nie przedłożyła pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Podstawą wymiaru składek będzie jego przychód z podpisanej umowy o pracę, a pracodawcą – spółka.
Firma miała jednak wątpliwość, czy zgłoszenie męża wspólniczki jako pracownika będzie poprawne, czy też może powinien on zostać zarejestrowany jako osoba współpracująca. Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) za taką uważa się m.in. małżonka. Musi on dodatkowo pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność i współpracować przy jej prowadzeniu. Jeżeli zatem pracownik spełnia te kryteria, to jest traktowany do celów ubezpieczeń społecznych jako osoba współpracująca.
ZUS wskazał, że tak nie będzie w tym przypadku. Powyższa zasada nie znajdzie zastosowania, jeżeli umowa o pracę została zawarta ze spółką, a nie z osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Dla ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych nie ma bowiem znaczenia to, iż zatrudniona w spółce osoba pozostaje w związku małżeńskim z jednym wspólnikiem i prowadzi z nim wspólne gospodarstwo domowe.
Wprawdzie ustawodawca uznał, że osobą prowadzącą pozarolniczą działalność jest również wspólnik spółki jawnej, ale nie oznacza to, że działa on na swój rachunek. Zatem skoro nie wykonuje działalności we własnym imieniu, to równocześnie nie można uznać, że członek rodziny współpracuje z nim przy tej działalności. W związku z tym podstawę wymiaru składek należy ustalić jak za pracownika – podsumował ZUS. ©℗
Decyzja ZUS Oddział w Lublinie z 5 września 2022 r. WPI/ 200000/43/999/2022