Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy (spółki jawnej), który prowadzi działalność gospodarczą (aptekę). Ma on zamiar zatrudnić na umowę o pracę informatyka, który jest mężem jednej ze wspólniczek spółki. Pracownik będzie odpowiedzialny za opiekę nad sprawnym działaniem systemów operacyjnych, systemu sprzedażowego oraz czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego. Firma planuje zgłosić go do ZUS z kodem tytułu do ubezpieczenia 01 10 00 (dotyczy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, która nie jest uprawniona do emerytury lub renty oraz nie przedłożyła pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Podstawą wymiaru składek będzie jego przychód z podpisanej umowy o pracę, a pracodawcą – spółka.
Firma miała jednak wątpliwość, czy zgłoszenie męża wspólniczki jako pracownika będzie poprawne, czy też może powinien on zostać zarejestrowany jako osoba współpracująca. Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) za taką uważa się m.in. małżonka. Musi on dodatkowo pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność i współpracować przy jej prowadzeniu. Jeżeli zatem pracownik spełnia te kryteria, to jest traktowany do celów ubezpieczeń społecznych jako osoba współpracująca.