Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna) renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. W przypadku osoby zmarłej, która jeszcze nie pobierała ani emerytury, ani renty z tytułu niezdolności do pracy, uprawnienia do tych świadczeń bada się więc tylko hipotetycznie.

Krąg uprawnionych