Przepisy dotyczące rent i emerytur należą do jednych z najbardziej skomplikowanych w polskim systemie prawnym. Trudności z ich zastosowaniem występują zwłaszcza w tych przypadkach, gdy powszechny system emerytalny krzyżuje się z systemem mundurowym, a więc gdy funkcjonariusz określonej formacji mundurowej – obok okresu służby – ma jeszcze „cywilny” staż ubezpieczeniowy.
Dla ustalenia prawa do emerytury lub renty funkcjonariuszy kluczowe znaczenie ma ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Tytuł tej ustawy jednocześnie określa rodzaje formacji, w których służba pozwala na pobieranie tzw. emerytur i rent mundurowych.