Uruchomienie sieci ośrodków, w których osoby z doświadczeniem traumy będą mogły uzyskać wyspecjalizowaną pomoc psychologiczną – to pomysł resortu zdrowia, który ma zostać przetestowany w nowym pilotażu.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin, który został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.
Co ciekawe, resort przyjął strategię podobną jak w przypadku leczenia uzależnień dzieci od nowych technologii – każdy z realizatorów programu będzie mógł opracować własną metodę pracy z pacjentami, a w trakcie oceny pilotażu wyciągnięte zostaną wnioski, która z nich jest najbardziej efektywna. Przy czym programy terapeutyczne opracowywane przez realizatorów mają uwzględniać z jednej strony poprawę zdrowia psychicznego, funkcjonowania społecznego oraz zwiększenia wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do własnego zdrowia psychicznego oraz sposobów radzenia sobie ze stresem, z drugiej – satysfakcję pacjenta z leczenia i opieki.
Pilotaż będzie kierowany do osób po doświadczeniu traumy – z uwzględnieniem uchodźców zza wschodniej granicy. W tym celu zakłada się utworzenie ośrodków, w których osoby z Ukrainy odczuwające negatywne skutki przebytych doświadczeń dla zdrowia psychicznego będą mogły uzyskać wsparcie i opiekę. Nie jest to jednak jedyna grupa docelowa. – Program pilotażowy ma stanowić odpowiedź na potrzebę związaną z udzielaniem pomocy osobom po trudnych doświadczeniach, takich jak uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z konfliktem zbrojnym, doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym lub doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru – wyliczają autorzy projektu.
Podstawą skorzystania z pomocy będzie stwierdzone u pacjenta oraz jego rodziny rozpoznanie w postaci „Reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne” (F43 zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10). Jak szacuje ministerstwo, pacjentów z takim rozpoznaniem jest obecnie ok. 200 tys.
Pilotaż ma być realizowany przez pięć ośrodków wyłonionych w trybie konkursowym. Będą one mogły udzielać świadczeń bezpośrednio oraz zdalnie. Pomoc psychologiczna będzie świadczona w formie jednorazowych konsultacji, a także jako pomoc krótko- i długoterminowa. Przy czym placówki uczestniczące w programie mogą realizować pilotaż w trybie ambulatoryjnym, bez konieczności udzielania świadczeń w trybie dziennym.
Zgodnie z szacunkami resortu zdrowia roczny koszt świadczeń udzielanych przez jednego realizatora wynosić będzie około 1,5 mln zł.
Zgodnie z projektem pilotaż ma ruszyć od 1 sierpnia br. i trwać do 31 grudnia 2024 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji publicznych