Osoby, które zdecydują się zapewniać schronienie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przez okres dłuższy niż 60 dni, będą mogły dalej ubiegać się o pomoc finansową z tego tytułu. Czas pobierania tego świadczenia zostanie wydłużony o kolejne 60 dni.

Taka zmiana znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.; dalej: specustawa), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zgodnie z jej art. 13 każdy podmiot, w tym osoba fizyczna, która na własny koszt zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z tego tytułu. Wynosi ono 40 zł dziennie za jedną osobę. Takie wsparcie może być przyznane na okres wynoszący maksymalnie 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski, który w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony.
Nowelizacja zakłada właśnie, że możliwe będzie pobieranie świadczenia przez następne 60 dni nie tylko wtedy, gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności. Jest to o tyle istotne, że właśnie minęły dwa miesiące od rosyjskiej agresji na Ukrainę, a wielu uchodźców wciąż przebywa w gościnie u polskich rodzin. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, mówił, że z takiego schronienia korzysta ok. 600 tys. osób. Wydłużony okres wypłaty świadczenia ma dać czas na wypracowanie przez rząd – we współpracy z samorządami i przedsiębiorcami – mechanizmów, które pomogą obywatelom Ukrainy w usamodzielnianiu i podejmowaniu zatrudnienia.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu