Reklama
Taką zmianę przewiduje ustawa z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którą na ostatnim posiedzeniu przyjął Sejm. Nowe przepisy mają ułatwić funkcjonowanie CIS oraz poprawić sytuację osób korzystających z ich usług. Centra są bowiem instytucjami, które mają przygotowywać do powrotu na rynek pracy osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, uzależnione oraz takie, które odbywały karę pozbawienia wolności. W czasie uczestnictwa w zajęciach CIS przysługuje im świadczenie integracyjne, którego kwota dzięki nowelizacji przepisów będzie wyższa.
Oprócz tego wydłużony zostanie maksymalny okres udziału w zajęciach w CIS – ten podstawowy wynosi obecnie 12 miesięcy plus dodatkowe sześć, a po zmianie będzie to 12 plus 12 miesięcy. Kolejna modyfikacja dotyczy liczby dni wolnych od zajęć, które należą się podopiecznemu CIS (bez pomniejszenia kwoty świadczenia integracyjnego). Obecnie kierownik centrum może przyznać na wniosek uczestnika zajęć 6 dni wolnego, teraz będzie to łącznie 12 dni.
Inną ważną zmianą jest skrócenie z 12 do 6 miesięcy okresu, na który pracodawca będzie zobowiązywał się do przyjęcia do pracy uczestnika lub absolwenta CIS w ramach zatrudnienia wspieranego. Tak jak do tej pory będzie w zamian za to otrzymywał refundację części kosztów jego wynagrodzenia (do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych).
Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem kilku przepisów).
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu