Składka zdrowotna należna jest od każdej działalności, z tym że jest ustalana odrębnie, w sposób właściwy dla danej formy lub sposobu opodatkowania. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa przedsiębiorców albo przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.
W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna) ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Dotyczy to m.in. działalności gospodarczej. Dana osoba może bowiem prowadzić kilka rodzajów takiej działalności, np. samodzielnie lub jako wspólnik spółki prawa handlowego ‒ jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością. Wówczas od każdej takiej działalności należna jest składka zdrowotna.