Senat zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rolnicy wykonujący niewielkie pracę na podstawie umów-zleceń mogą mieć problemy z powrotem z ZUS do KRUS. Czy takie osoby faktycznie będą podlegać ubezpieczeniu rolniczemu? - na pytania DGP odpowiada Marek Bucior. wiceminister pracy i polityki społecznej.

Marek Bucior wiceminister pracy i polityki społecznej

Jutro senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projektowane przepisy nie są jasne i w efekcie rolnicy wykonujący niewielkie pracę na podstawie umów-zleceń mogą mieć problemy z powrotem z ZUS do KRUS. Czy takie osoby faktycznie będą podlegać ubezpieczeniu rolniczemu?
Zasady przywrócenia do systemu rolniczego określa art. 4 ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Umożliwia on powrót do KRUS rolnikom i domownikom, którzy do końca tego roku otrzymają decyzje KRUS o wykluczeniu z ubezpieczenia rolniczego z powodu wykonywania niewielkich prac na podstawie umowy-zlecenia. Mogą oni w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy (czyli od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.) złożyć wniosek o objęcie ich systemem ubezpieczeń społecznych rolników za okres, w którym na skutek decyzji Kasy o ustaniu ubezpieczenia nie byli w systemie. Musi być jednak spełniony warunek – wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia nie może przekroczyć kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia w rozliczeniu miesięcznym. Rolnicy, których KRUS do dnia wejścia w życie ustawy nie wyłączył z ubezpieczenia rolniczego (nie zdążył wydać decyzji), nie będą już przez KRUS wyłączani, o ile spełnili warunek wysokości przychodu określony przez ustawę.
Czy takie ubezpieczenie w KRUS dla tej grupy rolników i domowników będzie dobrowolne czy obowiązkowe?
Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje, że rolnik lub domownik, który został objęty ubezpieczeniem w systemie powszechnym, nadal podlega ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy. Może jednak dobrowolnie odstąpić od tego ubezpieczenia, składając w Kasie stosowne oświadczenie. W tym sensie jest to ubezpieczenie dobrowolne, które jest zależne od woli rolnika. Oczywiście warunkiem pozostania w systemie rolniczym jest uzyskiwanie z tytułu wykonywania zlecenia lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej przychodu w wysokości nie wyższej niż połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozliczeniu miesięcznym.
Czy takie osoby będą mieć prawo do dwóch świadczeń?
Tak. Rolnicy i domownicy opłacający składki zarówno do KRUS, jak i do ZUS będą mieli prawo do emerytury rolniczej oraz do emerytury w systemie powszechnym wyliczonej na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS.